Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Kuljetus & Kaivuu Nykänen Oy, Tekniikkatie 13, 07955 TESJOKI hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiselle.

Toiminta sijoittuu Loviisan kaupungin Korsmalmin sora-alueelle kiinteistölle RN:o 434-440-2-29. Otettavan maa-aineksen määrä on yhteensä 85 000 kiinto-m3 ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottoalueen kokonaispinta-ala on n.2,6 ha. Kysymyksessä vanha soranottoalue.

Kuulutus hakemuksesta 1.3.2018

Lupahakemus maa-aineksen ottoon

Suunitelmaselostus