Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja toimet

Suomessa liikenneturvallisuustyön perustana on visio, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visio ei rajoitu vain onnettomuuksien ehkäisyyn vaan tavoitteena on, että liikenteessä ei myöskään tunnu vaaralliselta.

Suomessa, kuten muissakin EU:n jäsenmaissa, on tavoitteena puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia neljänneksellä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Loviisassa on määritelty seuraavat liikenneonnettomuuksia koskevat tavoitteet:

 • Loviisassa kukaan ei kuole liikenteessä.
 • Liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähenee jatkuvasti.

Loviisassa käynnistettiin vuonna 2015 poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyö:

 • turvallinen liikkuminen sisällytetään Loviisan kaupungin eri hallintokuntien toimintasuunnitelmiin
 • tavoite: saattaa liikenteen turvallisuus sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vähitellen osaksi kunnan eri toimintoja ja palveluja
 • liikenneturvallisuuden edistäminen on pieniä tekoja.

Loviisan liikenneturvallisuustyön neljä tavoitetta:

1. Loviisan koululaisilla on turvallinen koulumatka

Turvallisuus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Vanhemmat, lasten ja nuorten kanssa toimivat sekä päätöksentekijät ovat vastuussa siitä, että lasten elinympäristöissä on turvallista kasvaa, liikkua ja kehittyä.

Lapsen valmiudet liikkua liikenteessä itsenäisesti kehittyvät vähitellen.

Koulumatkojen turvallisuutta edistävät

 • turvallinen liikenneympäristö
 • turvavälineiden käyttö
 • liikennekasvatus
 • kaikille tienkäyttäjille suunnattu tiedotus lapsista liikenteessä.

Luonnollisen arkiliikkumisen väheneminen näkyy terveysongelmina jo lapsuudessa. Kävellen tai pyörällä tehdyt koulumatkat lisäävät jokapäiväisen liikunnan määrää, ja lapsena omaksutut kulkutapatottumukset voivat vaikuttaa valintoihin myös aikuisiässä.

Koulumatkojen turvallisuudessa päävastuu on vanhempien ohella kouluilla sekä Sivistyskeskuksen ja Teknisen keskuksen toimilla.

2. Kävely ja pyöräily lisääntyvät turvallisesti

Kävely ja pyöräily ovat perusliikkumismuotoja, joiden turvallisuuden ja sujuvuuden tulee olla yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita.

Kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla rakennettu ympäristö on autoille suunniteltua ympäristöä viihtyisämpi ja liikkumismahdollisuuksiltaan eri väestöryhmille tasavertaisempi.

Kävelystä ja pyöräilystä ei synny moottoriliikenteen tapaan häiritsevää melua tai saasteita hengitysilmaan, eivätkä ne vaadi myöskään yhtä paljon tilaa kuin autoliikenne.

Kuva: Mikko Lautala

3. Loviisassa on vastuullinen liikennekulttuuri

Jokaisella liikkujalla, olipa kyseessä jalankulkija, pyöräilijä, mopoilija tai autoilija, on oma vastuunsa siitä, että liikenne sujuu turvallisesti.

Vastuullinen liikkuja

 • ottaa toiset huomioon
 • noudattaa liikennesääntöjä
 • huolehtii omasta ja ajoneuvonsa kunnosta.

Kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytön yleistyessä ovat lisääntyneet myös liikkujan tarkkaamattomuudesta johtuvat vaaratilanteet. Liikenteessä pitää kuitenkin olla hereillä: ennakoida muiden toimintaa ja toimia itse niin, että muut tiellä liikkuvat voivat vastavuoroisesti ennakoida omat aikeet.

Maltillinen ajonopeus antaa pelivaraa ja tekee muiden liikkujien huomioinnista helpompaa.

Monien liikkujien on tavanomaista vaikeampaa selviytyä liikenteessä ja havaita muita, esimerkkeinä lapset ja vanhukset.

Liikkumisen tasa-arvoa ja turvallisuutta edistää se, että eri kulkumuodot otetaan huomioon suunnittelussa. Liikenteen turvallisuutta ja vastuullisuutta edistetään sisällyttämällä teema kunnan palveluita ja asukkaiden hyvinvointia koskeviin strategioihin ja suunnitelmiin.

4. Ikäihmisten ja vammaisten liikkumismahdollisuudet turvataan

Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Vuoden 2015 alussa loviisalaisista 16 % (n. 2 500 asukasta) oli 70-vuotiaita tai vanhempia. Tilastokeskuksen ennusteen vuonna 2030 heitä on Loviisassa noin 4 000, neljännes asukkaista.

Väestön ikääntyessä on huolehdittava siitä, että ikäihmisillä on riittävästi liikkumismahdollisuuksia ja että heidän liikkumisensa on turvallista. Iäkkään lähiympäristön tulisi olla esteetön ja sopiva paitsi asiointiin myös ulkoiluun. Liikenneympäristön selkeys ja esteettömyys auttaa myös eri tavoin vammaisten ja toimimisesteisten loviisalaisten liikkumista ja arkea.

Säännöllinen liikkuminen ulkona virkistää mieltä, kehittää tasapainoa ja lihasvoimaa sekä parantaa liikkumisvarmuutta. Asioiminen, harrastukset ja ystävien tapaaminen pitävät yllä vireyttä ja hyvinvointia, eikä liikenne saisi olla liikkumisen este.

Lähiliikuntampäristössä ikäihmisiä ja vammaisia auttavat muun muassa

 • riittävän tiheästi penkkejä
 • sopiva valaistus
 • apuvälineillä liikkumiseen sopivat kulkureitit
 • talvella sulat tai hyvin hiekoitetut kulkureitit.

Selkeät liikennejärjestelyt auttavat myös ikäkuljettajia.

Suurin osa ikäkuljettajista korvaa normaaleja iän tuomia muutoksia ajamalla varman päälle ja välttämällä hankalia ajo-olosuhteita. Ikäkuljettajille tulee kuitenkin kertoa ikääntymisen vaikutuksista ajokykyyn ja ajamiseen sekä ikäautoilijan tyypillisistä vaaratilanteista ja siitä, miten niitä voi välttää.

Ajoneuvotekniikan kehittyessä yleistyvät erilaiset kuljettajaa tukevat ratkaisut, jotka auttavat myös iäkästä kuljettajaa.

Loviisan liikenneturvallisuutta käsitteleviä aineistoja: