Jätevesi ja talousvesi

Mikäli kiinteistösi on vesihuollon toiminta-alueella, tulee sinun liittyä sen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Haja-asutusalueella vesihuolto on hoidettava itse. Jätevesilainsäädäntö on uusiutunut vuonna 2017, tällä sivulla on ajantasaiset tiedot.

Kiinteistön pitää liittyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella talousvesi- ja viemäriverkostoon. Myös vesiosuuskunnat ovat vesihuoltolaitoksia, mikäli niillä on hyväksytty toiminta-alue.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta kuultuaan kiinteistön omistajaa, kunnan terveydensuojeluviranomaista ja vesihuoltolaitosta.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on mahdollista myöntää, jos liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi ja jos vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista.

Lisäksi käytettävissä on oltava riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestettävä ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2018 -hanke.

Jätevesineuvolassa tarjolla puolueetonta ja maksutonta
haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa
puhelimitse ja sähköpostitse.

Jätevesineuvola on avoinna arkisin klo 9.00-15.00 (16.11.2018 asti)
Voit myös pyytää jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistölläsi.

Vastaava jätevesineuvoja Satu Kunnas, puhelin: 044 – 733 5652 ja
sähköposti: satu.kunnas@vesiensuojelu.fi.

Hankesivut vesiensuojeluyhdistyksen sivuilla:
www.kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo

Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella

Milloin jätevesijärjestelmä pitää uusia?

  • Kun olet tekemässä rakennuslupaa vaativaa remonttia, rakennat vesivessan tai teet luvanvaraista vesi- ja viemärilaitteistojen korjausta tai muutosta
  • Kun rakennus sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella.

Jätevesijärjestelmä tulee uusia nykyvaatimuksia vastaavaksi 31.10.2019 mennessä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske sinua, mikäli

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • olet syntynyt ennen 9.3.1943
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla rakennuslupahakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Suunnitelma tulee liittää rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen myös, kun rakennetaan vesikäymälä olemassa olevaan rakennukseen, tai kun jätevesimäärä tai -laatu olennaisesti muuttuu.

Jokaisella kiinteistöllä on lisäksi oltava kirjallinen selvitys sen jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Ne tulee säilyttää kiinteistöllä.