Jaksottainen tuki

Hankkeen myötä pyritään lisäämään päiväkodin arkitoimintojen tietoista tehostamista ja suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia sekä muokkaamista lapsen tarpeiden mukaiseksi.

Loviisan kaupunki on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa hanketoiminnassa ja kehittää jatkuvasti varhaiskasvatusta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. Opetushallitus on myöntänyt Loviisan kaupungille valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019–2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuodelle 2021. Avustuksilla tuetaan toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä. Hankerahoituksen avulla Loviisan kaupunki on palkannut varhaiskasvatuksen opettajan kehittämään ja toteuttamaan jaksottaisen tuen mallia yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Vuonna 2020 jaksottaisen tuen opettajana toimii Sari Kiias.

Hankeopettajan resurssi mahdollistaa tehostetun jaksottaisen tuen erityisesti neuropsykiatrisia (nepsy) piirteitä omaaville lapsille. Nepsy-lapset tarvitsevat usein eniten säännöllistä ohjausta ja tukea arjen sujumisessa ja sosiaalisissa suhteissa kavereiden kanssa. Tukea tarvitseville lapsille voidaan hankeopettajan avulla antaa vaikuttavaa tukea nopeasti ja tehokkaasti varhaisessa vaiheessa. Lapsiryhmässä työskennellessään hankeopettajan havainnoinnilla on tärkeä rooli. Tehtyjen havaintojen pohjalta käydään keskustelua lapsiryhmän tiimin kanssa ja sovitaan toimintatavoista yhdessä erityisopettajan ja lapsiryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Hankeopettaja mallittaa pedagogisia menetelmiä, jäsentää ryhmien toimintaa, ohjaa ja antaa opetusta lasten yksilöllisten tarpeiden ja lähtökohtien pohjalta. Hankkeen myötä pyritään lisäämään päiväkodin arkitoimintojen tietoista tehostamista ja suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia sekä muokkaamista lapsen tarpeiden mukaiseksi.

Hankkeen avulla haluamme myös kehittää jaksoittaista tukea niin, että sen avulla tarjotaan tarvittaessa yksilöllinen siirtyminen uuteen lapsiryhmään varhaiskasvatuksessa tai varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaiheessa. Jaksoittaisen tuen kesto vaihtelee tarpeen mukaan Loviisan alueen eri varhaiskasvatusyksiköissä. Hankeopettajaresurssia ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun.