Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Loviisan kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2018 – 2022 toimii suunnannäyttäjänä toiminnalle. Tavoitteena on että "ihmiselle kehittyy omaehtoinen liikunnallinen elämäntapa". Varhaiskasvatuksesta lähtien, eri toimijoiden yhteistyöllä, pyrimme kehittämään ja parantamaan kuntalaisille tarjottavaa liikuntaa ja toimintaa, joka mahdollistaa kuntalaisten liikkumista. Tämän vuoden tavoitteena on päivittäisen liikkumisen kartoitus ja kehittäminen.

Päiväkotilaisten nykyinen liikkuminen

Loviisan kaupungin seitsemän päiväkotia ja 80 lasta osallistuivat projektiin DAGIS vuonna 2016. DAGIS on monivuotinen tutkimushanke, jossa tutkittiin päiväkotilasten elintapoja ja stressin säätelyä sekä päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia. Tavoitteena oli luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille. Hanke toteutettiin yhteistyössä Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:n, Helsingin Yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Seinäjoen Yliopistokeskuksen kanssa.

DAGIS-hankkeen tulokset olivat alkusysäys Loviisan päiväkotien liikunnallistamiseen. Tuloksista kävi ilmi, että Loviisan päiväkodeissa paikallaanoloa on 27,9 minuuttia tunnissa verrattuna kaikkien kuntienkeskimääräisen 25,8 minuutin paikallaanoloon tunnissa. Myös reippaan liikunnan osa oli hieman kaikkien kuntien keskiarvoa vähäisempi (6,2 minuuttia tunnissa verrattuna 6,4 minuunttiin tunnissa). Henkilökunta koki liikkumisen esteenä olevan muun muassa turvamääräykset, rutiinit ja suunnitteluajan vähyyden. Näihin seikkoihin olemme halunneet yhteistyöllä pureutua ja auttaa päiväkotien henkilökuntia ylittämään esteitä ja näkemään liikkumisen mahdollisuuksia omissa yksiköissään. Tämän johdosta Loviisan kaupungin varhaiskasvatus lähti mukaan valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan 2017.

Uutta varhaiskasvatuksen liikunnassa 2018 – 2019

Loviisan jokaisella varhaiskasvatusyksiköillä on oma liikuntavastaavansa, joka aktiivisesti kehittää yhdessä työyhteisönsä kanssa oppimisympäristöä lapsille liikuntamieleiseksi ympäristöksi. Liikuntavastaavat tapaavat toisiaan säännöllisesti ja tukenaan ja yhteistyökumppaninaan heillä on Loviisan kaupungin liikunnanohjaaja.

Toimintakauden 2018 – 2019 aikana on tapahtunut seuraavaa

  • Syksyllä 2018 liikunnanohjaaja avasi peda.net-sivun ”Liikuntaa varhaiskasvatuksessa” henkilökuntaa varten. Tälle sivulle kerätään materiaalitiedot ja ideat. Jokainen yksikkö saa jakaa omia hyviä käytänteitään. Tämä sivu on myös avoinna huoltajille, joten hekin voivat käydä katsomassa mitä kivoja ideoita sieltä löytyy, joista heillä olisi hyötyä omassa arjessaan.
  • Syksyn 2018 ja talven 2019 aikana liikuntavastaavat ovat vierailleet toistensa yksiköissä. He ovat saaneet toisiltaan uusia ideoita, katsoneet toistensa oppimisympäristöjä ”ulkopuolisin silmin” ja antaneet toisilleen hyviä vinkkejä edelleen kehittämiselle.
  • Kevään 2019 aikana jokainen yksikkö kartoittaa omaa tilannettaan; päiväkodin ympäristöä, välineitä, toimintatapoja ja asennetta. Tavoitteena on saada henkilökunta keskustelemaan toistensa kanssa, miettimään yhdessä “mitä me jo teemme liikkumisen mahdollistamisen kannalta ja mitä voisimme tehdä toisin?”. Ilo kasvaa liikkuen-ohjelman Nykytilan arviointi -lomake toimii pohjana Loviisan päiväkotien kartoitukselle. Liikunnanohjaaja on kevättalven aikana käynyt jokaisessa yksikössä tapaamassa liikuntavastaavia ja yksiköiden henkilökuntaa. Hän on tarkastanut kartoitukset heidän kanssaan ja keskustellut siitä, mitä kartoitus on tuonut esiin ja minkälaista tukea henkilökunta tarvitsee, jotta he pystyvät edelleen kehittämään omaa yksikön toimintaa ja neuvomassa heitä. Kartoituksen seuranta tapahtuu syksyn aikana.
  • Talven aikana vapaa-aikapuoli haki ja sai hankerahaa liikunnallisen elämäntavan kehittämiselle ja saivat. Päätös hankerahasta tuli helmikuussa. Hankerahaa tullaan varhaiskasvatuksessa käyttämään liikuntavastaavien kouluttamiseen ja heidän ideapäivilleen. Koulutus ja ideapäivät suunnitellaan kartoituksen perusteella. Näillä toimilla liikuntavastaavat saisivat inspiraatiota ja käytännön vinkkejä arkeensa. Innostaminen on tärkeä väline viedä asioita eteenpäin ja saada pieniä tai suuria muutoksia aikaan aktiivisen toimintakulttuurin luomisessa.

Jumppapussit perheille

Olemme myös miettineet, miten saisimme perheet mukaan kehittämään omaa liikunnallista elämäntapaa. Ideana on tämän vuoden aikana hankkia jumppapusseja, jotka toimivat varhaiskasvatuksen ja perheiden välisenä innostajana liikkumiseen. Jumppapussi sisältäisi jumppaohjeita, hernepusseja, palloja, hyppynaruja, noppa ja pieni leikkivarjo. Jumppapussi kiertäisi viikonloppuisin perheiden käytössä. Perheet voisivat käyttää pussin sisältöä miten haluavat ja kirjoittaa päiväkirjaan lyhyen tekstin siitä, miten pussi tuli käyttöön. Myös päiväkodissa lapset voisivat kertovat jumppapussin käytöstä.

Liikuntavastaavat raportoisivat jumppapussin käytöstä ja koetuista hyödyistä liikunnanohjaajalle, joka raportoinnin pohjalta kehittäisi uusia tapoja lisätä perheliikuntaa.

Toivomme että näillä ja tulevaisuuden toimilla saisimme liikkumisen automaattiseksi osaksi päiväkotien arkea ja lapsille eväitä liikunnalliseen elämäntapaan joka kantaisi koko elämänajan.