Ajankohtaista koronaviruksesta covid-19

Loviisan kaupunki seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti. Sivu päivitetty viimeksi 20.4.2021.

Tilojen sulku koko Uudenmaan alueella jatkuu 28.4.2021 saakka

Aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta koskee kaikkia Uudenmaan kuntia. Loviisassa määräys koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9.4.2021 – tartuntatautilain 58 G § mukainen päätös

Perusopetus ja lukiot

12.4.2021 alkaen perusopetuksen luokka-asteilla 7.-9. ja lukioissa siirrytään etäopetuksesta vuorotteluopetukseen, eli vuorottelemaan lähi- ja etäopetusta. Oppilaitokset tiedottavat tarkemmin käytännön järjestelyistä.
Lähiopetusta voi tarvittaessa järjestää määrätyille oppilasryhmille, esimerkiksi oppilaille, jotka ovat saaneet erityisen tuen päätöksen. Oppilaitokset tiedottavat tarkemmin näistä erityisjärjestelyistä. Muu lukuvuosisuunnitelmaan merkitty koulutyöhön liittyvä tai sitä täydentävä toiminta, kuten esim. työharjoittelut, suositellaan siirrettävän toteutettavaksi sulkuajan jälkeen.

Perusopetuksen luokka-asteiden 1–6 osalta opetus järjestetään edelleen lähiopetuksena.

Harrastustoiminta

Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta ulkona avataan keskiviikkona 21.4.2021.

Ohjatussa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Vuoroja ei jaeta ulkopaikkakuntalaisille.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Ulkokenttien pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vain vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille. Sisällä tapahtuvassa toiminnassa on yllä mainittuja terveysturvallisuusohjeiden lisäksi noudatettava myös seuraavia ohjeita:

 • Henkilömäärä saa olla korkeintaan 10. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä yhtä aikaa edellyttäen, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Lapsia harrastukseen saattavat henkilöt, kuten vanhemmat, eivät voi tulla sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyitä.

Henkilömäärän valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

Kaupungin järjestämä ryhmäharrastustoiminta aikuisille (yli 20-vuotiaille) keskeytetään 30.4.2021 saakka niin sisä- kuin ulkotiloissa. Aikuisten harrastustoiminnan keskeytys kaupungin tiloissa koskee kaikkia eikä vain kaupungin omaa toimintaa, kuten vapaa-aikatoimea ja kansalaisopistoa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan siten, että yli 15-vuotias SM- tai maajoukkuetasoinen urheilija voi erikseen myönnettävällä poikkeusluvalla harjoitella sisätiloissa. Kilpailu-, ottelu- tai sarjatoimintaa ei suositella järjestettäväksi.

Loviisan kaupunki suosittelee myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa järjestäville tahoille suositellaan edelleen, että ryhmäharrastustoimintaa ei järjestetä. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa voidaan toteuttaa etämuotoisena.

Julkiset tilat

Loviisan kaupunki sulkee hallituksen esittämän linjan mukaisesti myös asiakaspalvelutoimiston, nuorisotilat ja museon 28.4.2021 saakka. Sulkutilan aikana on mahdollista noutaa varattua aineistoa Loviisan kirjaston toimipisteistä ja palauttaa lainattua aineistoa. Muuten kirjaston tiloissa ei ole mahdollista liikkua. Pernajan ja Tesjoen kirjastojen asiamiespostit palvelevat normaalisti.

Julkinen liikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa 27.3.–25.4.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tie- ja raideliikenteessä sekä kotimaan meriliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

Loviisan kaupunki muistuttaa suusuojainten käytöstä julkisessa liikenteessä!

25.3.2021 – Traficom rajoittaa HUS:n alueella liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen

Sulkutilan vaikutukset paikallisiin yrityksiin ja muihin yksityisiin toimijoihin

Rajoitukset tulevat vaikuttamaan myös paikallisten yritysten ja muiden yksityisten toimijoiden toimintaan. Tartuntatautilaki velvoittaa toimintaa järjestävän huolehtimaan, että asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Lisäksi asiakkaille tulee antaa toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, hyvästä käsihygieniasta ja muista rajoituksista. Toimijan tulee huolehtia myös tilojen ja pintojen hyvästä puhdistamisesta.

Loviisan kaupunki muistuttaa, että Loviisassa on myös voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös (1.4.2021-30.4.2021), joka koskee lähikontaktien rajoittamista yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Päätöksen mukaan toimijan pitää varmistaa, että ihmisten väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää näissä tiloissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi 31.3.2021 päätöksiä turvavälien varmistamisesta asiakastiloissa ja kokoontumisrajoitusten jatkosta

Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Päätös koskee myös rajattuja ulkotiloja, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa.

Aluehallintoviraston mukaan tilojen käyttö pitää järjestää niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot lähikontaktien estämiseen toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Päätöstä ei sovelleta sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin, oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheiluun eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

STM 16.4.2021 – Uusi asetus ravitsemisliikkeiden rajoituksista voimaan 19.4. lukien – tiukimmat rajoitukset pahimmille epidemia-alueille

Valtioneuvosto – Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet 1.4.2021-30.4.2021. Aivan välttämättömiä, enintään kuuden henkilön tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n syksyllä antamaa ohjetta. Välttämättömillä tilaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi yrityksien ja yhdistyksien lakisääteisiä ja sääntömääräisiä kokouksia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi 31.3.2021 päätöksiä turvavälien varmistamisesta asiakastiloissa ja kokoontumisrajoitusten jatkosta

Yksityistilaisuudet

Yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi 30.4.2021 saakka. Yksityisellä kokoontumisella esimerkiksi valmistujaisjuhlia, perhe- ja sukutapahtumia.

Kasvomaskin käyttö

Loviisan kaupunki suosittaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yleisötilaisuuksissa, kaikissa julkisissa sisätiloissa, väkijoukoissa niin ulkona kuin sisällä. Suositus maskinkäytöstä koskee yleisesti yli 12-vuotiaita ja niitä, joilla ei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä kasvomaskia.

Kasvomaskisuositus on voimassa perusopetuksen kuudesluokkalaisten, yläkoulun oppilaiden ja lukioiden oppilaiden osalta. Kasvomaskia tulee käyttää sisätilojen lisäksi myös koulukuljetuksien aikana ja ulkoitiloissa, esimerkiksi välitunneilla. Perusopetuksen osalta kasvomaskien hankinnasta huolehtii koulu, opiskelijoiden kasvomaskien hankinnasta vastaavat opiskelijat ja perheet.
Suositus toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Mikäli kyseessä on yhdysluokka, jossa opiskelee sekä viides- että kuudesluokkalaisia, suositellaan että koko luokka käyttää kasvomaskia.

Aikuisille ja henkilöstölle kasvomaskin käyttöä suositellaan koko perusopetuksen, esikoulun ja lukion henkilökunnan osalta, sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan osalta.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa työtiloissa, missä työskentelee muitakin, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Kahvi- ja ruokatauot on hyvä porrastaa. Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös taksinkuljettajille ja aikuisille matkustajille.

Lisätietoja kasvomaskisuosituksesta ja kasvomaskin käytöstä THL:n sivuilla

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Vierailut asumispalveluyksiköissä

 • Sovi aina tapaamisesta etukäteen puhelimitse hoitohenkilökunnan kanssa.
 • Suosittelemme, että vierailulle tulee vain yksi läheinen kerrallaan, ja että vierailuun käytetään korkeintaan 30 minuuttia.
 • Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle!
 • Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suusuojainta on ehdottomasti pidettävä päällä koko vierailun ajan!
 • Kahden metrin turvaväliä tulee pyrkiä noudattamaan sekä omaiseen, muihin asukkaisiin sekä henkilökuntaan.
 • Vierailut sisätiloissa tapahtuvat asukkaan omassa huoneessa.
 • Mene suoraan asukkaan omaan huoneeseen, älä turhaan liiku yleisissä tiloissa.
 • Pyydä tarvittaessa apua puhelimitse tai käyttämällä asukkaan hälytysranneketta.
 • Voit myös viedä omaisesi ulos, esimerkiksi kävelylle. Tästä on aina sovittava etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa, lisäksi sinun on käytettävä suusuojainta ja desinfioitava kätesi!

Vierailut sairaalan osastolla

Vierailut sairaalan osastolla altistavat sekä henkilökuntaa että potilaita mahdolliselle koronavirustartunnalle. Varmistaaksemme potilaiden ja työntekijöidemme turvallisuuden vierailukielto sairaalan osastolla jatkuu 30.4.2021 saakka. Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevien potilaiden omaisia, näistä käynneistä sovitaan erikseen hoitohenkilökunnan kanssa.

Etätyö

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Työnantaja arvioi, onko kyseessä sellainen työ, jota voi tehdä etänä.
Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa työntekijöitä käyttämään kasvosuojaimia kaikissa työtiloissa, missä työskentelee muitakin, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Turvavälit

Pyri pitämään yli 2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin kaikissa tilantessa.

Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin ja käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontaktia ei voi välttää. Pysyttele kotona ja hakeudu koronavirustestiin, jos tunnet olosi flunssaiseksi.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan vähävaraisille asukkaille. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin.

Kasvomaskeja jaetaan seuraavasti:

 • Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä.
 • Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10.

Lisätietoja alueellisesta koronavirusepidemiatilanteesta löytyy HUSin verkkosivuilta. THL:n suositukset löytyvät THLn verkkosivuilta.