Asiakas- ja potilastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot kerätään henkilörekisteriin, jonka tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusuhteen päätyttyä. Tietoja saavat käsitellä vain asianomaisessa toimintayksikössä potilaan/asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen avulla.

Tietoturvasyistä emme käsittele asiakas- ja potilastietoja sähköpostitse.

Tietosuojavastaava

Jokaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavassa yksikössä pitää lain mukaan olla tietosuojavastaava. Hän seuraa ja valvoo asiakas- ja potilastietojen käyttöä, sekä toimii henkilökunnan ja asiakkaiden / potilaiden tukena tietosuoja-asioissa. Lisäksi hän antaa asiantuntija-apua organisaation johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana/potilaana sinulla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi myös kirjallisesti.

Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus, lisätiedot ja lomakkeet

Sinulla on oikeus:

  • saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan (henkilötietolaki 26 §)
  • saada maksutta rekisterissä olevat tiedot kerran vuodessa
  • vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan virheellinen tieto
  • pyynnöstä saada tietää, kuka on käyttänyt sinua koskevia tietoja ja mikä on ollut käytön peruste, niin sanottu lokiselvitys (et saa kuitenkaan käyttää tai luovuttaa saamiasi tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen)
  • saada kopiot omista potilastiedoistasi (esim. vakuutusyhtiötä, yksityislääkäriä tai henkilökohtaista käyttöä varten) maksutta kerran vuodessa.

Röntgenkuvien tilaaminen on maksullista. Kuvat tilataan HUS-Kuvantamisen kautta.

Voit tarkastaa omat tietosi myös Omakanta -palvelun kautta. Omakanta on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Palvelun käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet (verkkopankkitunnukset, mobilivarmenteet tai sähköisen henkilökortin). Palveluun pääset Kanta.fi -palvelun kautta.

Tietojen luovutus omaisille

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu toimintayksikössä työskentelevä henkilö ei saa luovuttaa potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta.

Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Potilaan omaiset ovat pääsääntöisesti potilasasiakirjoihin nähden sivullisia.

Alaikäisestä lapsesta ei ole määritelty tarkkaa ikää, johon asti vanhemmilla olisi oikeus saada lapsen potilastiedot. Lapsen arvioitu kyky hoitaa omia asioitaan ratkaisee. Arvioinnin tekee hoidosta vastaava lääkäri tai hoitaja.

Ensisijaisesti potilasasiakirjojen luovutus perustuu potilaan kirjalliseen suostumukseen. Tietojen luovuttaja on velvollinen varmistamaan, että potilastietojen luovutukseen on laillinen luovutusperuste. Tietojen luovuttamisesta ja niiden perusteista tehdään potilasasiakirjamerkinnät.

Tietojen luovutus viranomaisille

Tietoja luovutetaan niille viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin. Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lainkohta, jonka perusteella tietoja pyydetään. Tietoja luovutetaan asiakkaan tai potilaan suostumuksella tai lainsäännöksen perusteella myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköihin. Kaikista tietojen luovutuksista on tehtävä merkintä asiakas- tai potilasasiakirjoihin.

Vainajan tietojen luovutus

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.