Lapsiperheiden sosiaalityö ja perhetyö

Jokaisella kuntalaisella on oikeus tuen tarpeen arviointiin. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät arviointeja yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön, jos tarvitset apua ja neuvontaa

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteeseen.

Arviointi tehdään pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä lapsen huoltajan kanssa. Jos arviointi yhdessä huoltajan kassa ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, tehdään lastensuojeluilmoitus.

Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heissä herää huoli lapsen tilanteesta.

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on vahvistaa perheen voimavaroja ja parantaa vuorovaikutusta.

Perhetyötä tehdään erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi, tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetyöhön ohjaudutaan lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun kautta.

Ennaltaehkäisevää perhetyötä tehdään myös neuvolan kautta.

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tukiperhetoiminta mahdollistaa lapselle turvalliset lisäaikuiset ja mukavaa tekemistä kerran kuukaudessa.

Tukiperhetoiminnasta laaditaan kirjallinen sopimus perheen, tukiperheen/tukihenkilön ja sosiaalitoimen kesken. Sopimuksessa määritellään toiminnan tavoitteet, kesto, tuen tarve sekä yhteiskäytännöt. Tukiperhettä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukiperheelle maksetaan perusturvalautakunnan määrittämä korvaus lapsen hoidosta.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tukihenkilö tapaa lasta 1-2 krt/kk yhteisen mielekkään tekemisen merkeissä.

Tukihenkilötoiminnasta laaditaan kirjallinen sopimus, kuten tukiperhetoiminnastakin. Tukihenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tukihenkilölle maksetaan perusturvalautakunnan määrittämä korvaus tapaamisesta.