Protokoll: Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 1.3.2018

Protokollet till påseende 7 - 28.3.2018

Protokoll med bilagor