Lovisa stad säljer en del av Strömfors bruks historiska område med tillhörande byggnader

Strömfors bruk ligger i Strömfors kyrkby, cirka 18 kilometer från Lovisa centrum. Strömfors bruk är ett av landets äldsta järnbruk och ett av de bäst bevarade brukssamhällena, med rötter som går tillbaka till 1600-talet.

Letkutorni - Strömforsin ruukki. Slangtornet - Strömfors brukDen första stångjärnshammarsmedjan grundades där 1695 av friherre Johan Creutz. Handelsråd Antti Ahlström köpte 1886 bruket och det omgivande markområdet. Järnbruksverkstäderna upphörde med sin produktion 1950 efter att ha arbetat med nästan samma teknik i mer än 250 år. A. Ahlström grundade 1947 en ny fabrik i bruket för tillverkning av plast- och elprodukter.

Den miljö som skapats av flera brukspatrongenerationer har förblivit nästan oförändrad fram till denna dag som en kraftigt särpräglad och attraktiv helhet. En skyddsplan fastställdes 1969 för Strömfors bruksområde – landets första skyddsplan för en tätort i ett glesbygdsområde. Strömfors bruk finns i inventeringsförteckningen för byggd kulturmiljö som är betydande på riksnivå (RKY 2009) som trädde i kraft med statsrådets beslut 2009. Bruksområdet är i enlighet med RKY under Museiverkets beskydd. Under kommunsammanslagningen i början av 2010 fusionerades Strömfors kommun och dess bruksområde med Lovisa stad.

Med beslut av stadsfullmäktige i Lovisa stad säljs följande fastighetshelhet med tillhörande markgrunder som outbrutna områden.

Objekten som ska säljas:

Beläget i Strömfors, 07970 Lovisa

Arealerna för byggnaderna eller de outbrutna områdena har inte mätts noggrant. Köpesumman har inte ens till en del bestämts enligt arealer. Anbudsgivaren eller köparen uppmanas innan slutandet av affären att utföra noggrann mätning av byggnaderna och de outbrutna områdena ifall dessa har betydelsen på köpbeslutet. Köparen har inte efter att affären har slutits rätt att framföra krav angående fel som härrör sig till byggnadernas eller de outbrutna områdenas arealer eller mått.

Byggnaderna är under Museiverkets beskydd. Då reparations- och ändringsarbeten planeras ska man alltid vara i kontakt med det lokala ansvarsmuséet.

Byggnadernas uppgifter:

OBJEKT Våningsyta, ca m2 Adress riktgivande reparationsskuld uppsk., €
Ladugården 960 Bruksvägen 10 G 487 000
Nedre smedjan 866 Bruksvägen 11 A 150 000
Stallet 1 000 Bruksvägen 10 F 464 000
Verkhuset 224 Bruksvägen 11 B inte utförd
Sågen 1 669 Bruksvägen 17 308 000
Boden 35 Bruksvägen 10 73 000
Slangboden 105,5 Bruksvägen 10 B 95 000
Bastun 93 Bruksvägen 10 I 181 000

Totalt cirka 4 952,5 m2

Arealerna för byggnaderna har inte mätts noggrant och då köpesumman fastslås utgör objektet som sådant den primära uppgiften och de angivna arealerna den sekundära uppgiften.

Byggnaderna säljs i sitt nuvarande skick så att köparen kan renovera dem. Köparen eller anbudsgivaren uppmanas att innan affären sluts ta del av byggnadernas skick och de undersökningar som gjorts om byggnadernas skick. Köparen har inte efter att affären har slutits rätt att framföra krav angående fel som härrör sig till byggnadernas skick.

De outbrutna områdena som ska säljas:

Byggnaderna på det outbrutna området areal, ca m2 (±10 %)
Ladugården och stallet 3 900
Bastun 2 100
Boden 130
Slangboden 500
Sågen 1 800
Nedre smedjan och Verkhuset 2 700

 

Arealen för markområdet som ska säljas är inalles cirka 11 130 m2, kartbild som bilaga 1.

Liite 1. Strömforsin ruukki - myynti-ilmoitus - kartta 2021 Bilaga 1. Strömfors bruk - försäljningsannons - karta

Arealen för markområdet som ska säljas kan variera ±10 % av den areal som meddelats.

Övriga uppgifter:

De byggnader och de outbrutna områden som ska säljas är föremål för servitut. Servitut bildas bland annat inom följande kategorier: brandlarms-, centralvärme- och värmenätverksstrukturer, hushållsvattenledningar, avloppsrör och avloppsbrunnar, telefon-, el- och värmeledningar eller övriga ledningar, passager, broar, underjordiska kanaler och bryggkonstruktioner. Servituten preciseras i mer detalj i försäljningsavtalet.

Byggnaderna säljs i sitt nuvarande skick. Byggnaderna är i dåligt skick och deras renoveringsbehov är stort. Byggnadernas skick bedömdes i slutet av 2018. Bedömningarna av byggnadernas skick kan begäras från kontaktuppgifterna i slutet av annonsen som ytterligare information. Det är skäl att beakta att det i bedömningarna av byggnadernas skick inte beaktats de direkta och indirekta kostnaderna för renoveringarna eller de kostnader för byggsätt som skyddandet medför eller några ändringskostnader. Bedömningarna av byggnadernas skick är inte heltäckande. Lovisa stad kommer att göra ytterligare bedömningar av byggnadernas skick under sommaren 2021.

En del av byggnaderna har gällande hyresavtal som överförs till den nya ägaren i enlighet med § 31 i lagen om hyra av affärslokal. Det rör sig om hyresavtal för affärslokaler, det vill säga på området finns flera småföretag som hyresgäster. Fastigheterna är föremål för åtta tidsbundna hyresavtal, varav det sista löper ut 30.9.2021 och nio hyresavtal tillsvidare gällande avtal med uppsägningstider på mellan 1 och 6 månader. Mer information om hyresavtalen kan begäras från kontaktuppgifterna i slutet av annonsen. Dessutom har byföreningen Ruukin kyläyhdistys fått använda vissa lokaler genom muntlig överenskommelse.

I Nedre smedjans byggnad finns ett flertal stora museiföremål som inte kan flyttas utan att konstruktionerna skadas. A. Ahlström Fastigheter Ab, som äger museiföremålen i Nedre smedjan, är medveten om försäljningen av fastigheten. När försäljningsavtalet upprättas kommer man separat överens om den framtida museiverksamheten och deponeringen av föremålen i Nedre smedjans lokaler.

Alapaja Kymijoen rannalla Strömforsin ruukissa. Nedre Smedjan vid Kymmene Älv i Strömfors bruk.
Nedre Smedjan. Bild: Johanna Holvikallio

Planer och bestämmelser som gäller för området samt pågående ändringar

En skyddsplan fastställdes 1969 för området. De gällande planerna har uppgjorts under byggnadslagens giltighetstid. Detaljplaneändringar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen bereds för brukets centrala områden, eftersom den nuvarande planen inte beaktar den framtida utvecklingen av bruket och inom ramen för den gällande planen kan man inte bilda önskade fastigheter eller gatunät. Man kan inte heller utveckla den framtida användningen av området.

För bruksområdet gäller behovet av att uppdatera detaljplanen bland annat planens användningsändamål, byggnadsrätter, kvartersstrukturen, gatunätet, lättrafiksrutterna, grönområden, allmänna områden, servitut, avfallshantering, inhägnande, parkeringsplatser för fordon, skydd mot översvämningar och byggnadsskydd.

Tre detaljplaneändringar är anhängiga för Strömfors bruksområde. Detaljplaneändringarna kommer att framskrida i etapper under 2021 och 2022. Med detaljplaneändringarna justeras bland annat kvarterens användningsändamål och gränser, gatunätet, förbindelserna för lättrafikleder, fordonsparkering och byggnadsskydd samt anvisas med nödvändiga beteckningar och bestämmelser bland annat servitut och avfallshanteringsrelaterade reserveringar samt värden som anknyter till kulturmiljön och naturskydd. Grundkartan över planområdet har justerats och byggnadshistoriska utredningar genomförs för tillfället. Ett antal andra planläggningsrelaterade utredningar har uppgjorts för området och fler utredningar kommer att uppgöras vid behov.

Till stöd för uppgörandet av planen behövs information och planer om områdets utveckling. I planläggningsskedet preciseras användningen av byggnaderna på området. Anbudsgivaren bör notera att denna planläggning kan medföra ändringar i det område som ska säljas och i servituten.

Strömforsin ruukin Letkutorni. Slangtornet i Strömfors bruk

Byggnaderna och det till dem anknutna markområdet säljs enligt följande utvärderingsgrunder:

40 % pris (0–40 poäng)

10 % verksamhetens internationella betydelse för turismen (0–10 poäng)

50 % verksamhetsidéns och planen för affärsverksamhetens relevans (0–50 poäng) *

* Av verksamhetsidén och planen för affärsverksamhet ska det framgå hur områdets historiska värden kommer att utnyttjas och hur områdets småföretagare beaktas.

Som bilaga till anbudet ska finnas ett utdrag ur handelsregistret och ett intyg över betalade skatter. Intygen får inte vara äldre än två månader räknade från det att anbudet inlämnades.

Anbuden bedöms fritt utifrån ovan nämnda utvärderingsgrunder. Lovisa stad förbehåller sig rätten att fritt godkänna eller förkasta inlämnade anbud.

Anbudsgivaren ska i sitt anbud ange det totala pris som anbudsgivaren erbjuder för fastighetshelheten.

Vi ber att skriftliga anbud inklusive begärda planer, uppgifter och bilagor skickas per epost senast 2.8.2021 klockan 15.00 försedda med rubriken ”Anbud Bruket” till adressen: kaupunki@loviisa.fi

Ytterligare uppgifter:

Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi

Antti Kinnunen, antti.kinnunen@loviisa.fi