Uppföljning av luftkvaliteten

Luftkvaliteten har följts upp i Nyland som ett samarbetsprojekt mellan kommunerna sedan början av 2004. I uppföljningen ingår både mätning av luftkvaliteten och uppföljningen av bioindikatorer.

De mest betydande orenheter som försämrar luftkvaliteten är

  • partiklar
  • ozon
  • kväveoxid
  • svaveloxid
  • bensen och
  • kolmonoxid.

I Lovisa och Lappträsk förorsakas de här orenheterna av främst av trafik men också av energiproduktion, industri och småskalig vedförbränning.

Orenheterna föranleder lokala olägenheter, bland annat:

  • försurning av jordmånen och vattendragen
  • förhöjda ozonhalter i troposfären, dvs. atmosfärens understa skikt
  • olägenheter för hälsan orsakade av luftföroreningar.

Småskalig vedeldning kan ha en stor lokal inverkan på luftkvaliteteten. I Lovisa följdes effekterna av småskalig vedeldning upp med mätningar av bentso(a)pyren i korsningen av Trädgårdsgatan och Vattugränd. Halterna var klart under målvärdet men översteg ändå halterna som uppmättes i Helsingfors centrum.

Bioindikatorer

Sedan 1980-talet har man följt upp luftkvaliteten i Östra Nyland med hjälp av bioindikatorer, i detta fall barrträd och lavar som växer på deras stammar. Sedan år 2000 har uppföljningen genomförts med fem års mellanrum, senast år 2014.

I Lovisa var antalet arter som tar skada av luftföroreningar och indexet för luftens renhet år 2014 större än genomsnittet för undersökningsområdet. Observationsytor där lavarnas artsammansättning skulle ha varit helt i naturtillstånd förekom inte. Resultaten var de samma för Lappträsk.

Uppföljning av bioindikatorer för luftkvaliteten i Nyland 2014

Bild: Maud Östman