Områden som gränsar till Mickosvägen

Ändring av detaljplan, stadsdel 13, Räfsby, del av kvarter 1303, del av Mickosvägens gatuområde, skyddsgrönområden samt grönområden som gränsar till Mickosvägen.

Ändringen av detaljplanen gäller fastighet 434-13-1303-14 samt delar av fastigheterna 434-413-6-26, 434-413-6-8, 434-409-2-117, 434-413-2-10, 434-413-2-21 och 434-413-2-27.

Syftet med ändringen av detaljplanen för Gamla Valkomvägens och Mickosvägens korsnings-område är att ändra detaljplanen för det gatu- och grönområde som är besvärligt med tanke på trafiksäkerheten samt att justera gränserna, byggrätten och byggytan för det kvartersområde som angränsar till gatu- och grönområdet. Vad VU-området invid Mickosvägen beträffar är syftet att uppdatera planbeteckningen för området av den icke-genomförda idrottsplatsen. Staden har redan tidigare sålt VU-området till en privat markägare som jordbruksområde. Programmet för deltagande och bedömning fanns till påseende under sommaren 2016. Baskartan för området granskas hösten 2021 och efter att det färdigställts kan detaljplanearbetet inledas. Planarbetet utförs som stadens eget arbete.

Lotta Qvis
planerare

Planförslag till påseende 2.12.2022-16.12.2022

Planförslag.pdf

Planbeskrivning med bilagor.pdf

Program för deltagande och bedömning till påseende 17.12.2021-7.1.2022.

Program för deltagande och bedömning.pdf