Östra stranden av Lovisaviken, Drottningstranden

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen 9.7.2020 § 60. Till godkända detaljplankartan kommer du här.

Förslaget till ändring av detaljplan, första detaljplan och bindande tomtindelning finns till påseende 7.2.–9.3.2020.

Planförslaget.pdf

Beteckningar och bestämmelser.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning (PDB).pdf

Bilaga 2 Märlax – Andvändning i historik tid.pdf

Bilaga 3 Undersöking av markens förorening.pdf

Bilaga 4 Byggbarhetsutredning.pdf

Bilaga 5 Samlad naturinventering.pdf

Bilaga 6 Ekologisk granskning.pdf

Bilaga 7 Benömning av planens ekonomi.pdf

Bilaga 8 Resultat av webbundersökningen.pdf

Bilaga 9 Rapport om förbererande undersökning, flytande bostadsområde.pdf

Bilaga 10 Vindvågor och behov av vågbrytare utredning.pdf

Bilaga 11 Utredning om potonbro som löper över Lovisaviken.pdf

Bilaga 12 Detaljplaneförslags inverkan på ytvattnet i Lovisaviken.pdf

Bilaga 13 Anvisning om byggnadssätt, kvarteren 1051-1063.pdf

Bilaga 14 Byggnadssättsanvisningar, flytande bostadsområde.pdf

Bilaga 15 Översiktsplan för ekologiskt grönområde.pdf

Bilaga 16 Trafikanalys.pdf

Bilaga 17 Fladdermusutredning.pdf

Bilaga 18 Konsedvenser på fågelbeståndet, utlåtande.pdf

Bilaga 19 Tomtindelningkartor.pdf

Bilaga 20 Områdesskärningarna.pdf


Två alternativa planutkast finns till påseende 4.7–16.8.2019.

Planutkast VE1.pdf

Beteckningar och bestämmelser, VE1.pdf

Planutkast VE2.pdf

Beteckningar och bestämmelser, VE2.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning (PDB).pdf

Bilaga 2 Den historiska användingen av Märlax.pdf

Bilaga 3 Undersökning av markens förorening.pdf

Bilaga 4 Byggbarhetsutredning.pdf

Bilaga 5 Utredning om dagligvaruhandelstjänster.pdf

Bilaga 6 Trafikutredning för Skärgårdsvägen.pdf

Bilaga 7 Bullerutredning för Skärgårdsvägen.pdf

Bilaga 8 Samlad naturinventering av Drottningstranden.pdf

Bilaga 9 Ekologisk jämförelse av detaljplanealternativ för Drottningstranden.pdfl

Bilaga 10 Planekonomisk jämförelse av de alternativa detaljplanerna för Drottningstranden.pdf

Bilaga 11 Resultat av webbundersökningen.pdf

Bilaga 12 Illustrativa beskrivningar av de alternativa utkasten till detaljplan.pdf

Bilaga 13 Tabell över dimensionering i de alternativa utkasten till detaljplan.pdf

Bilaga 14 Illustrationer och perspektiv över området.pdf

Bilaga 15 Alternativ som undersökts i samband med planeringen.pdf (finns enbart på finska)


Genom en webbundersökning utredde Lovisa invånarnas och beslutsfattarnas åsikter om planeringen av ett nytt bostadsområde på östra stranden av Lovisaviken.

Enkäten var öppen 28.4. – 31.5.2017.

Sammanställning av enkätsvaren.pdf