Östra stranden av Lovisaviken, Drottningstranden

Stadsarkitekten anträffbar på Kondisverkstaden (Nordenskiöldsvägen 1, 07940 Lovisa) torsdag 11.7.2019 kl. 14–18 och måndag 12.8.2019 kl. 14–18. Välkommen! Här kan du bekanta dig med det framlagda materialet och diskutera frågor och mål angående bostadsmässan.

Två alternativa planutkast finns till påseende 4.7–16.8.2019.

 

Planutkast VE1.pdf

Beteckningar och bestämmelser, VE1.pdf

Planutkast VE2.pdf

Beteckningar och bestämmelser, VE2.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning (PDB).pdf

Bilaga 2 Den historiska användingen av Märlax.pdf

Bilaga 3 Undersökning av markens förorening.pdf

Bilaga 4 Byggbarhetsutredning.pdf

Bilaga 5 Utredning om dagligvaruhandelstjänster.pdf

Bilaga 6 Trafikutredning för Skärgårdsvägen.pdf

Bilaga 7 Bullerutredning för Skärgårdsvägen.pdf

Bilaga 8 Samlad naturinventering av Drottningstranden.pdf

Bilaga 9 Ekologisk jämförelse av detaljplanealternativ för Drottningstranden.pdfl

Bilaga 10 Planekonomisk jämförelse av de alternativa detaljplanerna för Drottningstranden.pdf

Bilaga 11 Resultat av webbundersökningen.pdf

Bilaga 12 Illustrativa beskrivningar av de alternativa utkasten till detaljplan.pdf

Bilaga 13 Tabell över dimensionering i de alternativa utkasten till detaljplan.pdf

Bilaga 14 Illustrationer och perspektiv över området.pdf

Bilaga 15 Alternativ som undersökts i samband med planeringen.pdf (finns enbart på finska)


Genom en webbundersökning utredde Lovisa invånarnas och beslutsfattarnas åsikter om planeringen av ett nytt bostadsområde på östra stranden av Lovisaviken.

Enkäten var öppen 28.4. – 31.5.2017.

Sammanställning av enkätsvaren.pdf