Tomten för Överstens slott

Ändringen av detaljplanen berör en del av kvarteret 418 samt en del av vattenområdet 434-876-2-0.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden har godkänt ändringen av detaljplan 26.9.2019, § 135.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens protokoll 26.9.2019, § 135.


Detaljplanförslag till påseende 17.1.–31.1.2019.

plankarta.pdf

planbeskrivning med bilagor.pdf

Med stöd av 63 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen har inget program för deltagande och bedömning uppgjorts.

Ändringen av detaljplanen har anhängiggjorts i planläggningsöversikten 2013.