Ändring av delgeneralplanen LOTES (Drottningstranden)

Utkastet till ändring av delgeneralplanen LOTES (Drottningstranden) offentligt framlagt 4.7–16.8.2019.

Planutkastet.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning.pdf

Bilaga 2 Trafikutredning för Skärgårdsvägen.pdf 

Bilaga 3 Bullerutredning för Skärgårdsvägen.pdf

Bilaga 4 Utredning om dagligvaruhandelstjänster.pdf