Antimobbningsplan

För att kunna förebygga och ta itu med mobbning är det viktigt att veta vad mobbning egentligen är. Vi har valt att i denna plan ta upp två olika definitioner som kompletterar varandra.
”En person är mobbad när han/hon, upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.” (Olweus 1973)
“Mobbning är ett aggressivt beteende med vilket man gör någon illa fysiskt eller psykiskt och att handlingarna är återkommande, avsiktliga och riktar sig mot en försvarslös.” (Salmivalli 2003)

Skillnad på mobbning och konflikt

Som vuxen ska man kunna skilja på mobbning och konflikt. Men för att aktivt förebygga mobbning är det viktigt att personalen inom småbarnspedagogiken alltid ingriper i barnens konfliktsituationer, oberoende om det är frågan om mobbning eller konflikt.

I konflikter och gräl är det frågan om två relativt jämnstarka individer som är av olika åsikt eller grälar med varandra. Då det handlar om mobbning är däremot den ena parten i underläge och den mobbade parten har svårt att försvara sig mot det negativa beteende som riktas mot hen.

I mobbningsfall är det frågan om maktobalans mellan den mobbade och den som mobbar. Detta kan t.ex. betyda att den som mobbar är fysiskt större eller starkare, är bättre på att uttrycka sig verbalt, är äldre, har flera vänner eller högre ställning i gruppen, vet om den mobbades svagheter och får stöd av den övriga gruppen. Denna maktobalans behöver inte nödvändigtvis vara ett faktum, utan det kan också hända att den mobbade bara upplever situationen som sådan. (Pepler, Graig & Connolly, 1997)

Mobbningens olika former

Det finns olika definitioner av mobbning. Enligt Höistad (2005) kan mobbningen indelas i tre olika kategorier, d.v.s. i fysisk, psykisk och verbal mobbning. Perren (2000) däremot anser att mobbning även kan vara objektrelaterad.

 Fysisk mobbning kan vara att  Psykisk mobbning kan vara att  Verbal mobbning kan vara att
 slå
sparka
hålla någon fast mot hens vilja
knuffa
nypa
riva andras kläder
bita
dra i håret
 grimasera
olika gester
stänga ut ur gemenskapen
vända ryggen till
irritera
försöka såra
utpressning
 hota
håna
säga elaka och obehagliga saker

Objektrelaterad mobbning kan vara att man gömmer eller söndrar andras saker.

Lagar och förordningar

Inom småbarnspedagogiken följer vi förutom Finlands grundlag också FN:s konvention om barnets rättigheter och planen för småbarnspedagogik.

I 2 kap. 7 § i Finlands grundlag (11.6.1999) står det om rätten till liv, personlig frihet och integritet: ”den personliga integriteten får inte kränkas”.

I FN:s konvention om barnens rättigheter konstateras följande om barnets rättigheter:
– Alla barn har samma rättigheter och är likvärdiga samt att inget barn får diskrimineras (artikel 2)
– Alla barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld (artikel 19)
– Barnets rätt till lek, vila och fritid betonas (artikel 31)
(FN 1998/2010)

Enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogiken har småbarnspedagogiken som uppdrag att skydda och främja barnens rätt till en god och trygg barndom. Ingen form av mobbning, rasism eller våld ska accepteras.

Förebyggande åtgärder

I denna plan presenteras vad personalen ska komma ihåg och vilka metoder personalen kan använda tillsammans med barnen för att förebygga mobbning. Ett öppet och tryggt samarbete mellan personal, barn och föräldrar är av stor betydelse då det gäller effektivt förebyggande av mobbning men också då det gäller att ta itu med eventuella mobbningsfall.

Personalen

Var och en gör sig förtrogen med planen och dess innehåll i sin helhet, för att kunna förebygga och ta itu med konflikter och mobbning då det förekommer. Alla vuxna föregår själva med gott exempel. Vi har ett respektfullt beteende mot varandra, både gentemot barn och vuxna. Vi ska vara närvarande och medvetna om vad som händer i barngruppen. Detta förverkligas genom att lyssna på barnen och genom att observera barnen och deras lekar. Kom ihåg att ge alla barn positiv feedback.

Personalen tillsammans med barnen

Diskutera med barnen på åldersenlig nivå om kompisrelationer och mobbning. Hurdan är en god vän? Vad kan barnen göra för att alla ska vara delaktiga i gruppen och ingen blir mobbad? Detta bidrar till att skapa en bra atmosfär i gruppen, stärker barnens sociala kompetens och lär barnen att känna igen och behärska sina känslor. Material om ämnet: Start, Stegvis, Kompisväskan. Gå igenom gruppens spelregler tillsammans. Vad är önskat och acceptabelt och vad är mindre önskvärt och icke-acceptabelt? Diskutera med barnen om vad de kan göra ifall de upplever att någon mobbar dem. Det är viktigt att betona för barnen att de ska berätta om sina känslor för någon vuxen. Varje vuxna är skyldig att ingripa i barnens konflikter, inte bara i de fall man misstänker mobbning. Då oönskat beteende förekommer (t.ex. att ett barn retar eller kränker ett annat barn) visar personalen tydligt att detta beteende inte är acceptabelt.

Åtgärder då mobbning förekommer

Om mobbning förekommer diskuterar personalen med alla berörda parter. Prata först med barnen och hör deras version av saken, ta sedan kontakt med barnens föräldrar. Diskutera om fallet med daghemsföreståndaren före föräldrarna kontaktas. Daghemsföreståndare deltar också vid behov i diskussionen med föräldrarna.
Personalen dokumenterar händelser och fallen noggrant. Dokumentationen består av en fri berättelse, vad som hänt och var, vilket datum, vem som kontaktades och hur fallet följs upp. Den person som dokumenterat fallet skriver under dokumentet.

Utvärdering av enhetens antimobbningsplan

Varje enhets antimobbningsplan utvärderas varje höst och dessutom vid behov.

Källor

Finlands grundlag 731/1999. Helsingfors. 11.6.1999.

Förenta Nationerna (FN). 20.11.1989. Konventionen om barnens rättigheter.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016. Helsingfors: Utbidningsstyrelsen.

Hamarus, P. 2006. Koulukiusaaminen ilmiönä: yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta.
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.

Höistad, G. 2005. Mobbning och människovärde. Om förtryck, utanförskap och vad vi kan göra. 3
reviderade upplagan. Solna: Ekelunds.

Olweus, D. 1973. Hackkycklingar och översittare. Forskning om skolmobbning. Göteborg: Almqvist & Wiksell.

Pepler, D., Craig, W., & Connolly, J. 1997. Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged Children. Fact Sheet Prepared for the National Crime Prevention Counil of Canada

Perren, S. 2000. Kindergarten children involved in bullying: social behavior, peer relationships, and
social status. Doctoral dissertation, Department of Psychology, University of Berne.

Salmivalli, C. 2003. Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä:
PS-kustannus.

Stoor-Grenner M. & Kirves, L. 2010. Mobbar även små barn? Helsingfors: Folkhälsan och
Mannerheims Barnskyddsförbund.