Plan för läkemedelsbehandling

Som grund och källor för planen är den av social- och hälsovårdsministeriet år 2007 utgivna handboken Säker läkemedelsbehandling, Nationell handbok för genomförande av läkemedelsbehandling inom social- och hälsovården samt SHM:s kommuninfo 3.10.2012.

Planen för läkemedelsbehandling har utarbetats i samarbete mellan småbarnspedagogiken och hälsovården i Lovisa och Lappträsk. Planen togs i bruk 1.8.2013 och uppdateras i takt med ändringar i rekommendationerna. Planen utgör en del av enhetens säkerhetsplan. I daghem och inom familjedagvård sker läkemedelsbehandlingen av barn i olika verksamhetsmiljöer och av anställda med varierande utbildning.

Medicinering inom småbarnspedagogiken

Ansvaret för läkemedelsbehandlingen av ett barn vilar på den läkare som ansvarar för barnets vård, och medicinering av barnet sker i första hand hemma.

Inom småbarnspedagogiken kan man undantagsvis ge av läkaren ordinerade läkemedel, om de ska intas på dagtid eller om läkemedlen inte kan ges på någon annan tid. Medicineringen inom småbarnspedagogiken är till största delen av tillfällig art och/eller ges symtomenligt.

Enligt den bedömning av hur brådskande vårdbehovet är, kan situationerna indelas i följande kategorier

Krav av omedelbar behandling
– behandling av anafylaktisk reaktion (plötslig, allergisk, chockartad reaktion) (Epipen)
– behandling av insulinchock
– behandling av kramper (feberkramper, epilepsi).

Vård och läkemedelskurer som lindrar tillfälliga symtom
– vård av andnöd som förekommer vid astma, läkemedel som vidgar luftrören ges enligt förutbestämd plan.

Behandling av kronisk sjukdom
– insulinbehandling vid diabetes
– vårdande läkemedel för astma
– annan långtidsmedicinering

Ansvar, skyldigheter och arbetsfördelning i samband med barnets läkemedelsbehandling

Ansvarig läkare

 • ansvarar för den medicinska verksamheten inom social- och hälsovårdsväsendets enheter
 • ansvarar för att upprätta och genomföra en handlingsplan för läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken samt för att organisera dess uppföljning
 • godkänner planen för läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken
 • bestämmer om tillstånd i anslutning till läkemedelsbehandling
 • uppföljer, upprätthåller och utvecklar kunnandet för läkemedelsbehandling hos personalen inom småbarnspedagogiken.

Daghemsföreståndaren

 • ansvarar för att planen för läkemedelsbehandling förankras i verksamheten
 • ansvarar för att den vårdande instansen kontaktas för att en barnspecifik handlingsplan för läkemedelsbehandling uppgörs i samarbete med den läkare/skötare som har extertis om barnets läkemedelsbehandling samt med en personalrepresentant från småbarnspedagogiken
 • ansvarar för förvaringen av sekretessbelagda dokument eller uppgifter i enlighet med givna bestämmelser
 • ansvarar för att hela personalen i enheten känner till att det finns ett barn som behöver återupplivningsläkemedel samt var läkemedlen för återupplivning och doseringsanvisningarna förvaras
 • ser till att enheten har ändamålsenliga och säkra förvaringsställen för barnens läkemedel
 • behandlar felanmälningar vid läkemedelsbehandling som införts på WPro-programmet och går igenom situationen med personalen på basen av felanmälningen där läkemedel getts felaktigt.

Anställd inom småbarnspedagogiken

 • i den mån uppgifterna i handlingsplanen för läkemedelsbehandling är nödvändiga för att ordna småbarnspedagogik antecknas de i barnets plan för småbarnspedagogik.
 • ansvarar för medicinering av ett barn i sin egen barngrupp efter att ha fått introduktion och tillstånd till läkemedelsbehandling
 • för in felanmälning vid läkemedelsbehandling i WPro-programmet och meddelar vårdnadshavarna om det har hänt en feldosering
 • försäkrar sig om att läkemedlen som ges på naturlig väg doseras såsom överenskommits på förhand
 • bedömer för sin egen del hurdan verkan läkemedelsbehandlingen har på barnet och informerar vårdnadshavarna om sina iakttagelser
 • ser till att barnets eventuella läkemedel tas med på utflykter
 • ansvarar för rätt och trygg förvaring av barnets läkemedel
 • är skyldig att meddela, om arbetsuppgiften som hen ålagts känns för svår, varvid arbetsgivaren är skyldig att ordna tilläggsintroduktion
 • för dagligen bok över de läkemedel som tilldelats barnet, på blanketten ”Dagbok för barnets läkemedelsbehandling” enligt gemensamt överenskomna principer (ett dokument blir kvar på daghemmet)
 • alla vuxna i enheten är ansvariga för första hjälp i nödsituationer.

Barnets vårdnadshavare

 • informerar personalen om sitt barns sjukdom och läkemedelsbehandling
 • informerar personalen skriftligt ifall doseringsanvisningarna för läkemedlet ändrats på läkarordination
 • ansvarar för informationen vid byte av plats inom småbarnspedagogiken
 • ansvarar för att barnets mediciner levereras i ursprungsförpackningar till daghemmet och från daghemmet hem.

Individuell plan för barnets läkemedelsbehandling

Vårdnadshavarna informeras om behovet av att en individuell handlingsplan för barnets läkemedelsbehandling uppgörs i samband med att en plats inom småbarnspedagogiken beviljas. Handlingsplanen uppgörs tillsammans med t.ex. en skötare från den vårdande instansen, en personalrepresentant från småbarnspedagogiken och med barnets vårdnadshavare.

När handlingsplanen görs upp, överväger man behovet av att uppfölja medicineringen och barnets hälsotillstånd samt i vilken omfattning och med vilka åtgärder det är möjligt att tillgodose dessa behov, till exempel

 • hurdan kompetens behövs, vem utbildar, vem utbildas
 • hur säkerställs tillräcklig kompetens hos dem som ger läkemedel
 • hur man gör sig av med läkemedel eller använda instrument.

I samband med att man gör upp en individuell handlingsplan för barnets läkemedelsbehandling ska det även bedömas om barnet behöver särskild vård och -fostran eller om vården kräver ökade personalresurser.

En individuell handlingsplan för barnets läkemedelsbehandling görs upp i följande situationer

 • man vet att barnet behöver omedelbar medicinering i vissa situationer (t.ex. risk för anafylaktisk chock, kramper)
 • barnet har en kronisk sjukdom, för vilken han eller hon behöver regelbunden av en utomstående genomförd medicinering under dagen
 • barnet har en sjukdom där läkemedelsbehandlingens verkan ska följas upp under dagen
 • i samband med kortvariga läkemedelskurer används endast blanketten ”Dagbok för barnets läkemedelsbehandling”.

I barnets individuella handlingsplan för läkemedelsbehandling antecknas

 • vilken sjukdom eller vilket symtom det är fråga om
 • när läkemedelsbehandling behövs
 • var läkemedlet förvaras
 • hur läkemedlet ges
 • doseringsanvisningar för läkemedlet
 • ansvarspersoner
 • vilka andra åtgärder, förutom medicinering, som situationen förutsätter:
  o iakttagande av symtom som bör följas upp
  o övriga åtgärder som anknyter till medicineringen (t.ex. mätning av blodsockret)
  o meddelande till föräldrarna
  o konsultering av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Vid långvarig läkemedelsbehandling följs den praxis som överrenskommits med föräldrarna och/eller hälso- och sjukvården.

Om barnet vid kortvariga läkemedelskurer behöver medicineras under dagen, ges medicinen i första hand av barnets egenvårdare, den ordinarie personalen eller en representant för personalen som är insatt i barnets situation. Läkemedlet ges enligt vårdnadshavarnas skriftliga anvisningar.

Förvaring av barnets läkemedel

Det rekommenderas att läkemedel som barnen behöver förvaras separat från det medicinskåp som är avsett för personalen. De läkemedel som ska förvaras i kylskåp, förvaras i en tillslutbar ask separat från livsmedel. Varje läkemedelsförpackning ska förses med barnets namn. Barnens läkemedel förvaras i enlighet med förvaringsinstruktionerna i rätt temperatur och oåtkomligt för barn.

Att säkerställa och upprätthålla kunnandet för läkemedelsbehandling

Inom småbarnspedagogiken är huvudregeln, att läkemedelsbehandling utförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som fått utbildning för detta.
Närvårdare är yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning och deras kunnande upprätthålls vid behov, till exempel när ett kroniskt sjukt barn börjar inom småbarnspedagogiken.

En annan anställd inom småbarnspedagogiken, till exempel en barnträdgårdslärare eller familjedagvårdare, som inte utbildats inom hälsovårdsområdet, kan genomföra läkemedelsbehandling som en läkare har ordinerat barnet och som ges på naturlig väg (t.ex. via munnen) eller injiceras under huden (t.ex. insulin). Då baserar sig läkemedelsbehandlingen på arbetstagarens samtycke, utbildning samt tilläggsutbildning och på barnets individuella läkemedelsplan. En arbetstagare utan utbildning inom hälsovårdsområdet har inte skyldighet att genomföra läkemedelsbehandling. Vårdnadshavarna bör vara medvetna om vem som genomför läkemedelsbehandlingen inom småbarnspedagogiken.

Personalens kunnande gällande ett enskilt barns läkemedelsbehandling och vårdåtgärder säkras genom tillräcklig introduktion och handledning som ges av barnets vårdnadshavare och vid behov av sakkunniga.

Kunnandet hos de anställda inom småbarnspedagogiken som ger medicin som injektion under huden ska säkerställas genom ett fristående yrkesprov. Yrkesprovet tas emot av en yrkesutbildad hälsovårdare eller sjukskötare. Arbetsgivaren ska vid behov ordna introduktion och tilläggsutbildning för de anställda inom småbarnspedagogiken. Den som introducerat ger ett skriftligt intyg över deltagandet i utbildningen och över deltagarens tillräckliga färdigheter.

Ansvarsfrågor

Den läkare som ger det skriftliga intyget ansvarar för att den som medicinerar har fått den introduktion och utbildning som läkemedelsbehandlingen förutsätter. Läkaren ansvarar för att utbildningen motsvarar kompetenskraven för den i frågavarande läkemedelsbehandlingen, och att kompetensen hos den som medicinerar har säkrats genom ett fristående yrkesprov. Den som tar emot yrkesprovet är ansvarig för att säkerställa kunnandet i läkemedelsbehandlingen. Den som ger medicin ansvarar själv för att han eller hon gör det enligt läkarordination, sin utbildning, sitt yrkesmässiga ansvarsområde eller enligt det avtal som gjorts om läkemedelsbehandling och arbetsenhetens plan för läkemedelsbehandling.

Att anteckna och bedöma avvikelsesituationer vid läkemedelsbehandling

Barnets vårdnadshavare informeras om de avvikelser som skett vid läkemedelsbehandlingen och som har inverkan på barnets hälsa, till exempel då ett barn har fått för mycket eller för lite läkemedel, man har glömt att ge läkemedlet eller barnet har kastat upp läkemedlet. Personalen rapporterar händelsen genom att göra en felanmälan i WPro-programmet. Daghemsföreståndaen behandlar inkomna felanmälningar. Varje avvikelsesituation behandlas i enheten av dem som varit involverade.