5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik

Lovisa deltar i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik. Försöket förverkligas som verksamhet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik och omfattar alla barn som är födda år 2014.

Lovisa deltar i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik. Försöket förverkligas som verksamhet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik och omfattar alla barn som är födda år 2014. 5-åringarnas avgiftsfria 20 veckotimmar småbarnspedagogik ordnas under tiden 1.8.2019-31.7.2020. Placeringsbesluten för barn födda 2014 inom kommunal småbarnspedagogik korrigeras automatiskt utifrån antalet timmar som vårdnadshavarna meddelat.
För att nå målen med småbarnspedagogik, är verksamhetstiden i huvudsak 9-13. Om tiden inom småbarnspedagogiken överskrider 20h/vecka, faktureras överskridande del enligt reserverad tid.
Om barnets närvaro bestäms utifrån föräldrarnas arbetstider och barnet är närvarande, förutom dagtid också på kvällar, nätter och veckoslut, räknas 20 avgiftsfria timmar från den reserverade tiden per vecka.

Lovisa stads nämnd för fostran och bildning godkände följande principer den 22 maj 2019

 • Verksamheten i försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för femåringar baserar sig på grunderna för planen för småbarnspedagogik och på Lovisa stads plan för småbarnspedagogik med beaktande av femåriga barns särskilda behov.
 • Den avgiftsfria småbarnspedagogiken för femåriga barn genomförs måndag till fredag fyra timmar per dag. Andelen avgiftsfri småbarnspedagogik är utgående från barnets närvaro förlagd till tiden mellan klockan 9.00 och 13.00.
 • Vid skiftomsorg är andelen avgiftsfri småbarnspedagogik utgående från barnets närvaro förlagd till tiden mellan klockan 8.00 och 16.00. I daghem som är öppna på lördagar och söndagar är den avgiftsfria andelen också förlagd till dessa dagar. Per barn är småbarnspedagogiken avgiftsfri fyra timmar per dag fem dagar i veckan. Inom skiftomsorg ordnas avgiftsfri småbarnspedagogik även på veckoslut så att barnet inte behöver delta i småbarnspedagogiken på en vardag som är ledig för vårdnadshavaren. Avsikten är att barnets småbarnspedagogiktid per vecka inte ökar märkbart på grund av den avgiftsfria andelen småbarnspedagogik.
 • Man behöver inte separat ansöka om en plats i avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik. I den deltar alla år 2014 födda barn som deltar i småbarnspedagogiken.
 • Privata serviceproducenter tillställer en förteckning över de barn som deltar i försöket och över de klientavgifter som serviceproducenterna tar ut av familjen. Lovisa stad ersätter på basis av anmälan de klientavgifter som gått förlorade på grund av den avgiftsfria 20 veckotimmars småbarnspedagogik som ordnas för femåriga barn, dock högst 116 euro i månaden/barn.
 • Alla verksamhetsställen som är med i försöket ska svara på försöksrelaterade enkäter och delta i uppföljning som berör genomförandet av den avgiftsfria småbarnspedagogiken.
 • Femåriga barn överförs inte på grund av försöket från ett verksamhetsställe till ett annat, om inte barnets vårdnadshavare separat anhåller om överföring.
 • Försöket kräver inte att barngruppssammansättningarna förnyas, utan till exempel barngrupperna i daghem utformas så att de utifrån hela verksamhetsställets behov blir ändamålsenliga och välfungerande.

För den del av småbarnspedagogiken som överskrider 4 timmar per dag bestäms avgifterna enligt följande

 • när barnet är i småbarnspedagogik 4 timmar/dag, är småbarnspedagogiken avgiftsfri
 • när barnet är i småbarnspedagogik 86h/månad, men den dagliga vårdtiden överskrider 4 timmar, uppbärs en avgift för den överskridande delen som motsvarar 20 % av avgiften för heltid inom småbarnspedagogik
 • när barnet är i småbarnspedagogik 150h/månad, uppbärs en avgift som motsvarar 60% av avgiften för heltid inom småbarnspedagogik
 • när barnet är i småbarnspedagogik 210h/månad, uppbärs en avgift som motsvarar 70% av avgiften för heltid inom småbarnspedagogik

Vårdtiden meddelas på blanketten avtal om deltidsavgift 5-åringar.

Lovisas försök med femåringarnas avgiftsfria 20 veckotimmar småbarnspedagogik är ettårigt och tar slut 31.7.2020.