Att utveckla idrottslig livsstil inom småbarnspedagogiken

Lovisa stads idrottspolitiska program för 2018–2022 bestämmer riktningen för vår verksamhet. Målet är att ”åstadkomma uppkomsten av ett spontant idrottsbetonat livssätt”. Ända från småbarnspedagogiken, i samarbete med olika aktörer, arbetar vi för att utveckla och förbättra den idrott som erbjuds kommuninvånarna och sådan verksamhet som möjliggör att kommuninvånarna idrottar. Målet för detta år är att kartlägga och utveckla den dagliga motioneringen.

Den nuvarande motioneringen bland daghemsbarn

Sju daghem i Lovisa och 80 barn deltog 2016 i projektet DAGIS. DAGIS är ett flerårigt forskningsprojekt där man undersökte levnadsvanor och stresshantering bland daghemsbarn samt daghemspersonalens arbetshälsa. Syftet var att av daghemmet skapa en hälsofrämjande miljö för barn och vuxna. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, Helsingfors Universitet, Institutet för arbetshygien och Seinäjoki universitetscenter.

Resultaten för projektet DAGIS var den första inspirationen till att göra daghemmen i Lovisa mer idrottsliga. Resultaten visade att man i daghemmen i Lovisa var stilla 27,9 minuter per timme jämfört med alla kommuners medeltal på 25,8 minuter per timme. Andelen hurtig motionering var också mindre än medeltalet för alla kommuner (6,2 minuter per timme jämfört med 6,4 minuter per timme). Personalen upplevde att hinder för motionering var bland annat säkerhetsbestämmelser, rutiner och ringa tid för planering. Vi har genom samarbete velat ta itu med dessa frågor och hjälpa daghemmens personal att komma över hinder och se möjligheterna till motionering i deras egna enheter. På grund av detta gick småbarnspedagogiken i Lovisa stad 2017 med i det nationella programmet Glädje i rörelse.

Idrottens tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken 2018 och 2019

Var och en enhet inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad har en egen idrottsansvarig som tillsammans med sin arbetsgemenskap aktivt utvecklar inlärningsmiljön till att bli en idrottsfrämjande miljö. De idrottsansvariga träffar varandra regelbundet och som stöd och samarbetspartner har de en av Lovisa stads idrottsinstruktörer.

Följande har inträffat under åren 2018 och 2019

  • Idrottsinstruktören öppnade på hösten 2018 peda.net-sidan ”Rörelse i småbarnspedagogiken” för personalen. På denna sita samlas materialuppgifter och idéer. Var och en enhet får dela med sig av sin goda praxis. Denna sida är också öppen för vårdnadshavarna, det vill säga också de kan se efter vilka trevliga idéer där finns som de kan dra nytta av i sin vardag.
  • Under hösten 2018 och vintern 2019 har de idrottsansvariga besökt varandras enheter. De har fått nya idéer av varann, sett från en ”extern synvinkel” på varandras inlärningsmiljöer och gett varann goda tips angående vidareutveckling.
  • Under våren 2019 har varje enhet kartlagt sitt eget läge; daghemmets miljö, utrustning, verksamhetssätt och attityder. Syftet har varit att få personalen att diskutera med varandra – att tillsammans fundera över vad de redan gör för att möjliggöra motion och vad de kunde göra på annat sätt. Blanketten för bedömande av nuläget som hör till programmet Glädje i rörelse har utgjort grunden för kartläggningen av daghemmen i Lovisa. Under vårvintern har en idrottsinstruktör besökt alla enheter för att träffa de idrottsansvariga och enheternas personal. Idrottsinstruktören har sett över kartläggningarna tillsammans med dem och diskuterat vad kartläggningen uppdagat och hurdant stöd personalen behöver för att de ska kunna vidareutveckla den egna enhetens verksamhet. Dessutom ger idrottsinstruktören råd åt personalen. Uppföljningen av kartläggningen görs under hösten.
  • Under förra vintern ansökte fritidsväsendet om projektpengar för utveckling av idrottslig livsstil. Projektpengarna beviljades och beslutet kom i februari 2019. Inom småbarnspedagogiken har projektpengarna använts för utbildning av och idédagar för personalen. Utbildningen och idédagarna planeras utifrån kartläggningen. Med dessa åtgärder får personalen inspiration och praktiska tips för sin vardag. Att ge inspiration är ett viktigt redskap för att få saker att gå vidare och att få tillstånd små eller stora ändringar i skapandet av en aktiv verksamhetskultur.

Gympapåsar för familjer

Vi har också funderat hur vi skulle få familjerna med i att utveckla sin idrottsliga livsstil. Vi har under detta år skaffat gympapåsar som ska sporra familjerna och småbarnspedagogerna till motion. Gympapåsen innehåller gympaanvisningar, ärtpåsar, bollar, hopprep, en tärning och en liten lekfallskärm. Under veckosluten har familjerna tillgång till gympapåsen. Familjerna ska kunna använda innehållet i påsen som de vill och kort skriva i en dagbok hur de använde påsen. Barnen ska också på daghemmet kunna berätta hur de använt påsen.

Gympapåsarna tas i bruk under året 2020. De idrottsansvariga kommer sedan att rapportera till idrottsinstruktören om hur gympapåsen använts och hurdana nytta den upplevts vara. Idrottsinstruktören kommer sedan utifrån rapporteringen att utveckla nya sätt för att öka familjemotion.

Vi hoppas att vi med dessa och framtida åtgärder lyckas få motion till en automatisk del av vardagen i daghemmen och att barnen ska få sådan reskost för en idrottslig livsstil som varar hela livet ut.