Att utveckla idrottslig livsstil inom småbarnspedagogiken

Lovisa stads idrottspolitiska program för 2018–2022 bestämmer riktningen för vår verksamhet. Målet är att ”åstadkomma uppkomsten av ett spontant idrottsbetonat livssätt”. Ända från småbarnspedagogiken, i samarbete med olika aktörer, arbetar vi för att utveckla och förbättra den idrott som erbjuds kommuninvånarna och sådan verksamhet som möjliggör att kommuninvånarna idrottar. Målet för detta år är att kartlägga och utveckla den dagliga motioneringen.

Den nuvarande motioneringen bland daghemsbarn

Sju daghem i Lovisa och 80 barn deltog 2016 i projektet DAGIS. DAGIS är ett flerårigt forskningsprojekt där man undersökte levnadsvanor och stresshantering bland daghemsbarn samt daghemspersonalens arbetshälsa. Syftet var att av daghemmet skapa en hälsofrämjande miljö för barn och vuxna. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, Helsingfors Universitet, Institutet för arbetshygien och Seinäjoki universitetscenter.

Resultaten för projektet DAGIS var den första inspirationen till att göra daghemmen i Lovisa mer idrottsliga. Resultaten visade att man i daghemmen i Lovisa var stilla 27,9 minuter per timme jämfört med alla kommuners medeltal på 25,8 minuter per timme. Andelen hurtig motionering var också mindre än medeltalet för alla kommuner (6,2 minuter per timme jämfört med 6,4 minuter per timme). Personalen upplevde att hinder för motionering var bland annat säkerhetsbestämmelser, rutiner och ringa tid för planering. Vi har genom samarbete velat ta itu med dessa frågor och hjälpa daghemmens personal att komma över hinder och se möjligheterna till motionering i deras egna enheter. På grund av detta gick småbarnspedagogiken i Lovisa stad 2017 med i det nationella programmet Glädje i rörelse.

Nytt inom idrotten i småbarnspedagogiken 2018–2019

Var och en enhet inom småbarnspedagogiken i Lovisa stad har en egen idrottsansvarig som tillsammans med sin arbetsgemenskap aktivt utvecklar inlärningsmiljön till att bli en idrottsfrämjande miljö. De idrottsansvariga träffar varandra regelbundet och som stöd och samarbetspartner har de en av Lovisa stads idrottsinstruktörer.

Följande har inträffat under verksamhetsperioden 2018–2019

  • Idrottsinstruktören öppnade på hösten 2018 peda.net-sidan ”Rörelse i småbarnspedagogiken” för personalen. På denna sita samlas materialuppgifter och idéer. Var och en enhet får dela med sig av sin goda praxis. Denna sida är också öppen för vårdnadshavarna, det vill säga också de kan se efter vilka trevliga idéer där finns som de kan dra nytta av i sin vardag.
  • Under hösten 2018 och vintern 2019 har de idrottsansvariga besökt varandras enheter. De har fått nya idéer av varann, sett från en ”extern synvinkel” på varandras inlärningsmiljöer och gett varann goda tips angående vidareutveckling.
  • Under våren 2019 kartlägger varje enhet sitt eget läge; daghemmets miljö, utrustning, verksamhetssätt och attityder. Syftet är att få personalen att diskutera med varandra – att tillsammans fundera över vad de redan gör för att möjliggöra motionering och vad de kunde göra på annat sätt. Blanketten för bedömande av nuläget som hör till programmet Glädje i rörelse utgör grunden för kartläggningen av daghemmen i Lovisa. Under vårvintern har en idrottsinstruktör besökt alla enheter för att träffa de idrottsansvariga och enheternas personal. Idrottsinstruktören har sett över kartläggningarna tillsammans med dem och diskuterat vad kartläggningen uppdagat och hurdant stöd personalen behöver för att de ska kunna vidareutveckla den egna enhetens verksamhet. Dessutom ger idrottsinstruktören råd åt personalen. Uppföljningen av kartläggningen görs under hösten.
  • Under vintern ansökte fritidsväsendet om projektpengar för utveckling av idrottslig livsstil. Projektpengarna beviljades och beslutet kom i februari. Inom småbarnspedagogiken används projektpengarna för utbildning av och idédagar för idrottsansvariga. Utbildningen och idédagarna planeras utifrån en kartläggning. Med dessa åtgärder skulle de idrottsansvariga få inspiration och praktiska tips för sin vardag. Att ge inspiration är ett viktigt redskap för att få saker att gå vidare och att få tillstånd små eller stora ändringar i skapandet av en aktiv verksamhetskultur.

Gympapåsar för familjer

Vi har också funderat hur vi skulle få familjerna med i att utveckla sin idrottsliga livsstil. Tanken är att detta år anskaffa gympapåsar som skulle utgöra sporrar för motionering mellan småbarnspedagogiken och familjerna. Gympapåsen skulle innehålla gympaanvisningar, ärtpåsar, bollar, hopprep, en tärning och en liten lekfallskärm. Under veckosluten skulle familjerna ha tillgång till gympapåsen. Familjerna skulle kunna använda innehållet i påsen som de vill och kort skriva i en dagbok hur de använde påsen. Barnen skulle också på daghemmet kunna berätta hur de använde påsen.

De idrottsansvariga skulle sedan rapportera till idrottsinstruktören om hur gympapåsen använts och hurdana nyttorna upplevts vara. Idrottsinstruktören skulle sedan utifrån rapporteringen utveckla nya sätt att öka familjemotioneringen.

Vi hoppas att vi med dessa och framtida åtgärder lyckas få motioneringen till en automatisk del av vardagen i daghemmen och att barnen ska få sådan reskost för en idrottslig livsstil som varar hela livet ut.