Det periodvisa stödet

Målet med projektet är att öka den medvetna effektiveringen av daghemmets vardagsfunktioner, att öka systematisk bedömning och bearbetning av den dagliga miljön och verksamheten till att motsvara barnets behov.

Lovisa stad är aktivt involverad i nationell projektverksamhet och utvecklar kontinuerligt småbarnspedagogiken ur perspektivet av barnets helhetsbetonade tillväxt, utveckling och inlärning. Utbildningsstyrelsen har för 2019–2020 beviljat Lovisa stad ett statligt specialunderstöd för att främja positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat för 2021 understöd för främjandet av åtgärder som stöder jämlikhet och kvalitetsutvecklingen inom småbarnspedagogiken. Med understöden stöds utvecklingen av verksamhetsmodeller, strukturer och praxis. Med hjälp av projektfinansieringen har Lovisa stad anställt en lärare inom småbarnspedagogik för att utveckla och genomföra en modell för periodvist stöd tillsammans med speciallärare inom småbarnspedagogiken. Sari Kiias kommer 2020 att vara lärare för periodvist stöd.

Projektlärarresursen möjliggör effektiverat periodvist stöd särskilt för barn med neuropsykiatriska drag. Barn med neuropsykiatriska drag behöver ofta mest regelbunden handledning och stöd i deras dagliga liv och sociala relationer med vänner. Med hjälp av projektläraren kan barn med behov av stöd ges resultatrikt stöd fort och effektivt i ett tidigt skede. När läraren arbetar i en barngrupp spelar projektlärarens observationer en viktig roll. Utifrån observationerna hålls en diskussion med barngruppens team och man överenskommer om verksamhetssätt tillsammans med specialläraren och barngruppens lärare inom småbarnspedagogik. Projektläraren modellerar pedagogiska metoder, strukturerar gruppernas verksamhet, handleder och undervisar utifrån barnens individuella behov och utgångspunkter. I och med projektet strävar man efter att öka den medvetna effektiveringen av daghemmets vardagsfunktioner, att öka systematisk bedömning och bearbetning av den dagliga miljön och verksamheten till att motsvara barnets behov.

Genom projektet vill vi också utveckla periodvist stöd så att man med det vid behov erbjuder en individuell övergång till en ny barngrupp inom småbarnspedagogiken eller vid övergången mellan småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Varaktigheten för det periodvisa stödet varierar beroende på behovet i de olika enheterna för småbarnspedagogik i Lovisa. Projektlärarresursen räknas inte med i relationstalet barn och personal.