Projektet Musiklek

Småbarnspedagogiken i Lovisa stad gör ett tätt samarbete med Musikinstitutet. Ett gemensamt projekt ger varje barn som finns inom småbarnspedagogiken möjlighet att delta under daghemsdagen i avgiftsfri Musiklek.

Bakgrund

Lovisa stads småbarnspedagogik och Musikinstitutet har haft ett gemensamt pilotprojekt, som startade 1.8.2017. Aktiastiftelsens utdelade stöd möjliggjorde avgiftsfri musikfostran i sex daghem (Isnäs daghem, Määrlahden päiväkoti, Rauhalan päiväkoti, Tessjö daghem, Valkom daghem och Villekulla daghem) under verksamhetsåret 2017-2018.

Behovet och efterfrågan på musikfostran i Lovisas småbarnspedagogik visade sig mycket större än vi kunde vänta oss på förhand. Timmarna och grupperna planerades enligt behoven och på deras villkor i daghemmen. Samarbetet mellan daghemmen och Musikinstitutet ha varit utmärkt.

Mål

Projektet ökar tillgången på kultur för barn under skolåldern. Försöket med den avgiftsfria musikundervisningen ökar jämställdheten mellan barnen och ger alla barn en möjlighet att bekanta sig med en målmedveten musikundervisning.

Fortsättning för projektet under verksamhetsåret 2018-2019

Vi har velat fortsätta projektet och bredda det att omfatta alla daghem samt det öppna daghemmet Treffis. Med hjälp av stödet från Aktiastiftelsen har vi kunnat bredda projektet för verksamhetsåret 2018-2019.

Under hösten 2018 deltar alla daghem utom ett i Musikleken. I daghemmet, somm inte deltar, fanns inte tillräckligt barn som var intresserade. För det daghemmets barn kommer vi att ordna en period, i ett senare skede, där barnen får bekanta sig med Musiklek. Under denna höst har vi 21 Musikleksgrupper och Treffis har tre grupper. I daghemmen finns över 200 elever och i Treffis deltar cirka 45 barn med sina föräldrar.

Musikleken är ordnad under daghemsdagen. Undervisningen går på båda språken planerad enligt gruppernas befintliga språk. Daghemmets personal strävar efter att delta regelbundet. Samarbetet möjliggör t.ex. ordnandet av gemensamma fester, att lära sig av varandra och för barnen en tryggare vardag. då de bekanta vuxna deltar.