Elevskjutsar

I skolskjutsarna används i första hand existerande kollektivtrafik. Om det inte är möjligt att använda kollektivtrafik, sköts transporterna med abonnerad trafik eller taxi.

Skolskjutsarna med buss fungerar enligt normal tidtabell under tiden 14–29.5.2020 med några undantag.

Undantag utgör turbussen Kotka – Lovisa kl. 14.25 – Borgå – Helsingfors, som inte trafikerar. Istället kör Tidstrand en abonnerad busstur som startar från busstationen kl. 14.45 och kör till Gammelby. Dessutom kör en abonnerad busstur (Eriksson) från Lovisa busstation till Forsby butik.

Tilläggsturer körs på morgonen kl. 7.45 sträckan Valkom-Lovisa och på eftermiddagen 14.25 sträckan Lovisa-Valkom (Kymen Charterline) och på morgonen ca 8.00  sträckan Tessjö-Lovisa och på eftermiddagen 14.25 sträckan Lovisa-Tessjö (Tidstrand).

 

I Lovisa stad har eleverna rätt till avgiftsfri skolskjutsförmån från deras stadigvarande i befolkningsregistret införda boplats till den närskola som staden anvisat då

  • skolresan är längre än tre kilometer (förskolan och årskurserna 1–3)
  • skolresan är längre än fem kilometer (årskurserna 4–9)
  • elevens skolresa går längs med sådana vägavsnitt som nämnden fastställt som farliga.

I dessa fall fattar skolans rektor eller föreståndare beslutet om skoltransportförmånen utan separat ansökan.

Tidtabellerna och rutterna för taxitrafiken och den abonnerade trafiken finns tillgängliga på skolorna innan skolarbetet börjar. Tidtabellerna för kollektivtrafiken finns på Matkahuoltos webbplats.

Gör en separat ansökan till bildningscentralen om tillfälliga och prövningsbaserade skoltransportförmåner

  • då skolvägen är svår och tung (förutsätter sakkunnigutlåtande)
  • på grund av hälsoskäl, olyckor eller sjukdomar (förutsätter läkarutlåtande).