Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bildningsväsendet strävar efter att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i anslutning till varje lågstadieskola.

Tillfälliga ändringar i avgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet:

 • Ifall barnet inte deltagit i verksamheten efter det att undantagstillståndet började (18.3.2020), tas halva verksamhetsavgiften ut för mars.
 • Efter 17.3.2020 tas ingen avgift ut om barnet inte har deltagit i verksamheten.
 • Ifall barnet deltar i morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten, tas normala avgifter ut. Närvarodagarna och -tiderna ska meddelas till verksamhetsstället.

 

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet är 3.2-19.4.2020.

Obs! Verksamheten kan även ordnas tillsammans med andra producenter, till exempel med församlingen.

Information om verksamhetens avgifter och uppsägning från och med 1.8.2020

Utbildningschefen beslutar årligen om verksamhetsställena efter att ansökningstiden gått ut. Det skriftliga beslutet skickar vi för kännedom till vårdnadshavarna i juni. Beslutet beror på antalet barn som anmälts till verksamheten. Minst sju barn under ansökningstiden skall vara anmälda till eftermiddagsverksamheten och minst tio barn till morgonverksamheten för att en egen grupp kan starta. 

Ansökan och uppsägning

Ansökan, uppsägning och ändringar i klubbtiderna görs alltid skriftligt på Wilma 

 • Logga in till Wilma, https://loviisa.inschool.fi . Välj från övre balken ”Ansökningar och beslut”
 • i högra övre hörnet finns under rubriken ”Gör en ny ansökan” med blå text
 • EV Ansökan till eftermiddagsverksamhet
 • MV Ansökan till morgonverksamhet
 • ifall du har flera barn i skolan, kontrollera att ansökan gäller det barn som behöver plats
 • Fyll i ansökan noggrant.
 • Kom ihåg att trycka på ”Spara” uppe till höger på skärmen. På skärmen kommer det fram texten ”Uppgifterna har nu sparats” och ansökan förflyttas till Bildningscentralen för behandling.
 • Om du godkänt elektronisk delgivningen syns beslutet under rubriken ”Ansökningar och beslut” på mellanbladet ”Beslut”. Du får inget skilt meddelande om det.

I första hand får följande plats:

 • eleverna i årskurs ett
 • eleverna som omfattas av förlängd läroplikt
 • eleverna i årskurs 3–6 som omfattas av särskilt stöd.

I andra hand får följande plats:

 • eleverna i årskurs två.

Uppsägningstiden är en kalendermånad. Om du säger upp din plats, upphör avtalet vid utgången av följande kalendermånad.

Verksamhetsprinciper

Verksamheten är avgiftsbelagd och den inkluderar styrd verksamhet, mellanmål och försäkring.
Information om verksamhetens avgifter och uppsägning från och med 1.8.2020 (pdf)

Verksamheten i klubbarna ordnas i enlighet med stadens Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Enligt Lovisa stads förvaltningsstadga godkänner nämnden för fostran och bildning årsplanen för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och beslutar om val- och avgiftskriterierna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Utbildningschefen ansvarar för verksamheten. Koordinatorn är ansvarig för de praktiska arrangemangen och skolföreståndarna och rektorerna är närchefer för personalen.

Du kan göra din ansökan på kundterminalen på Lovinfo (adress Mariegatan 12 A). Kundbetjäningen är öppen måndagar till fredagar 9–16, tfn 019 555 555.