Är ditt avfallskärl i skick? Råttor observerats i Lovisa centrum

Det finns inget skäl till panik, men det är viktigt att kolla att de egna vrårna är snygga och avfallsinsamlingsplatserna i ordning.

Förekomsten av råttor i området beror vanligtvis på problem i avfallshanteringen. Åtminstone ett fall i centrumområdet har kommit till Lovisa stads miljövårdsmyndighets kännedom.

Problemen kan undvikas genom att följa avfallshanteringsföreskrifterna. Föreskrifterna övervakas av miljövårdsmyndigheten.

Förebyggande arbete är viktigt – avfallsinsamlingsplatser ska hållas i ordning

Avfallshanteringen i fastigheten ska ordnas så att djur inte har tillgång till avfallskärl eller kompostbehållare för bioavfall. Avfallskärlen ska vara snygga och deras lock ska alltid hållas stängda. Det lönar sig att också kolla att pluggen (om sådan finns) på undersidan av avfallskärlet är försluten.

Fågelmatningen lockar gnagare. Under den här tiden på året ska man inte mata fåglar och på vintern ska matningen på tätortsområden vara småskalig.

Utöver föda behöver råttan boplatser. Råttan föredrar fuktiga ställen nära marken där den lätt kan gräva underjordiska gångar. Hål på några centimeter i diameter invid sockeln kan vara ett tecken på råttornas gömställe. Det är också viktigt att röja undan olika bräd- och skrothögar, eftersom de är ett bra skydd för råttkullar.

Professionell bekämpare hjälper med råttbekämpning

Råttor ska bekämpas eftersom de orsakar skada genom att smutsa ner livsmedel, sprida smittsamma sjukdomar och gnaga sönder konstruktioner och apparater. Råttor förekommer på de områden där de har möjlighet att hitta föda och boplatser.

Enligt hälsoskyddslagen är fastighetsägaren eller -innehavaren skyldig att vid behov vidta åtgärder för att utrota råttor, möss och andra skadedjur från fastigheten. Fastighetsägaren eller -innehavaren ska också sköta om fastigheten så att förekomsten av råttor och deras tillgång till föda förhindras.

Vid behov kan råttor utrotas med fällor eller genom förgiftning. Förgiftningen ska utföras samtidigt med andra bekämpningsåtgärder. Giftbeten säljs inte längre för allmänheten utan du bör vända dig till en professionell bekämpare. Betena placeras i speciella betesstationer och på locket fästes en varningslapp.

Problemstället under arbete

Bekämpningen av problemstället i ett av centrumkvarteren i Lovisa har påbörjats. Avfallshanteringsbolaget har gett disponenten anvisningar. Avfallsinsamlingsplatsen städas och förses med nya kärl.

Meddela omedelbart din disponent om du observerar råttor på bostadsaktiebolagets område. På egnahemsområdet lönar det sig att diskutera saken med grannar och påbörja bekämpning omedelbart.

Ytterligare information ger Lovisa stads miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413, maud.ostman@loviisa.fi.

Artikeln är bildsatt med en arkivbild.