Kulturens understöd 2018

Kulturnämndens bidrag kungörs att sökas senast 3.4.2018 kl. 16.00
För kulturföreningar allmänt bidrag och projektbidrag
Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/kultur/kulturunderstod/

Kulturnämnden beslutade på sitt möte 10.1.2018 att dela ut kulturbidragen 2018 enligt följande:
36 000 euro delas ut på våren som allmänna bidrag till föreningar samt som projektbidrag. Ansökningstiden utgår 3.4.2018.

4 000 euro delas ut på hösten som särskilt bidrag för projekt som äger rum under slutet av pågående år och början av nästa år. Ansökningstiden utgår 31.10.2018. (Skild ansökan hösten 2018)

Kulturbidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan hämtas från kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12 A kl. 9-16) eller laddas ner från stadens webbsidor

Ansökningsblanketten jämte behövliga bilagor kan också skickas per post till  Bildningscentralen, kulturväsendet, PB 68, 07901 Lovisa. Ansökningen bör vara i bildningscentralen inom utsatt tid.

Obs! Ansökningsblanketten kan ej fyllas i och skickas elektroniskt. Försenade ansökningar beaktas inte. Besluten skickas elektroniskt.

En utredning om hur bidrag för föregående år använts bör inlämnas per 31.3 eller senast då man ansöker om ett nytt bidrag.

Allmänt bidrag 2018

Allmänna bidrag skall ansökas senast 3.4.2018 före kl. 16.00.

Allmänt bidrag kan sökas av en i Lovisa hemmahörande, registrerad förening. Föreningens huvudsakliga uppgift skall enligt stadgarna vara kulturverksamhet.

Projektbidrag 2017

Projektbidrag skall ansökas senast 3.4.2018 före kl. 16.00.

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Projektbidrag kan beviljas för att genomföra ett särskilt evenemang som verkställs under en given tidpunkt eller ett annat projekt som kan anses utgöra kulturverksamhet.

För evenemang som stöds av kulturnämnden förutsätts att det i annonser och marknadsföring nämns att Lovisa stad/kulturnämnden har understött evenemanget.

Kulturnämnden

Tilläggsinformation: Leif Eriksson, chef för kultur- och fritidsväsendet, tfn 040 568 4138