Lovisa stads nya rekommendationer och begränsningar för att stävja coronavirusepidemin från och med 28.11.2020

covid-19

Det finns en uppenbar risk för att epidemin sprider sig okontrollerat inom Nyland. På grund av detta har HUS konstaterat att hela området befinner sig i coronavirusepidemins spridningsfas. HUS har uppgjort förslag på rekommendationer och begränsningar som kommunerna ska besluta om utgående från det lokala smittläget. Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverket har också gett direktiv och rekommendationer till kommunerna för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin.

Lovisa stads pandemistyrgrupp har utfärdat följande rekommendationer och begränsningar:

Offentliga evenemang

Enligt regionförvaltningsverkets beslut förbjuds alla offentliga evenemang inom- och utomhus i Lovisa under tiden 30.11–18.12.2020. Det är dock möjligt att ordna absolut nödvändiga tillställningar med högst 10 personer förutsatt att säkerheten kan garanteras enligt Institutet för hälsa och välfärds samt Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar. Med nödvändiga tillställningar avses exempelvis företags och sammanslutningars lagstadgade och stadgeenliga möten.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler än 10 personer under tiden 28.11–18.12.2020. Med privata tillställningar avses även familjesammankomster.

Hobbyverksamhet i grupp

Den hobbyverksamhet för vuxna (över 18 år) som ordnas i lokaler som Lovisa stad förvaltar avbryts för tiden 28.11–18.12.2020. Lovisa stad rekommenderar även att övriga som ordnar hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryter verksamheten. I den mån det är möjligt kan hobbyverksamheten ordnas på distans.

Användning av offentliga lokaler

I detta skede stänger Lovisa stad inte några offentliga lokaler, men uppmanar kommuninvånarna att undvika sådana för allmänheten öppna lokaler där det kan uppkomma närkontakter som ökar smittorisken. Dylika lokaler är exempelvis konditionssalar och övriga lokaler som används för motionsverksamhet, såsom ishallar och simhallar. Allmänna skridskoåkningsturerna som ordnas i ishallen är inställda tills den 18.12.2020.

Användning av munskydd

Lovisa stad rekommenderar att personalen inom den grundläggande utbildningen i årskurs 1–6 använder munskydd. Det samma gäller för personalen i de förskolor som har sin verksamhet i skolors lokaler. Den tidigare rekommendationen om att personalen i gymnasiet och årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen ska använda munskydd gäller fortfarande.

Dessutom rekommenderar Lovisa stad fortfarande att eleverna i gymnasiet ska använda munskydd. Denna rekommendation utvidgas nu så att den även gäller eleverna i årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen. Skolan skaffar munskydden till eleverna i årskurs 7–9.

Arbetsgivare och anställda

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att arbetsgivare och anställda följer rekommendationen om distansarbete i sådana arbetsuppgifter där detta är möjligt fram till 18.12.2020. Arbetsgivaren bedömer huruvida det är möjligt att arbeta på distans.

Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas det att arbetsgivaren instruerar de anställda att använda munskydd i alla arbetslokaler, även då det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Man bör dela upp lunch- och kaffepauserna på arbetsplatserna.

Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset