Skiftomsorg

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör arbete i skift är berättigade.

Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en förälder studerar (till exempel studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger.

Öppettider

Forsby daghem är öppet dygnet runt varje dag vid behov. Avvikande öppettider iakttas vid midsommar och jul.

Skift- och nattomsorg erbjuds

  • på midsommarafton ända till kl. 12.00
  • på söndagen efter midsommar efter kl. 20.00
  • på julafton ända till kl. 12.00
  • på annandag jul efter kl. 20.

För nattrons skull hämtas barn som behöver nattomsorg senast kl. 21.00 och barn som inte blir kvar för nattomsorg avhämtas i regel senast kl. 22.00. Om morgnarna tas barn emot från och med kl. 5.30. Om avvikande vårdtider diskuteras det familjespecifikt med daghemsföreståndaren.

Ruukin päiväkoti är öppet vid behov vardagar och veckoslut kl. 5.30-22.00.

Tessjö daghem är öppet på vardagar vid behov kl. 5.30–22.00.

Att bekanta sig med skiftomsorgen

Att bekanta sig med skiftomsorgsgruppen är ytterst viktigt för barnet. För det lönar det sig att reservera tillräckligt med tid. Innan barnet börjar ordnar vi ett möte för varje vårdnadshavare, där daghemspersonalen går igenom frågor som anknyter till skiftomsorgen. På samma gång får vi viktig information om barnet och hens vanor. Vi önskar att familjerna vid inledningsskedet berättar för oss om sina förväntningar, önskemål och andra frågor som de går och grubblar på. Efter detta möte inleder familjens barn tillsammans med vårdnadshavaren inskolningsperiod i skiftomsorgsgruppen.

Planering och förverkligande av verksamheten

Även verksamheten i skiftomsorgen planeras så, att den främjar barnets helhetsmässiga utveckling med beaktande av barnets utgångsläge. Barnets oregelbundna vårdtider och personalens skiftande arbetstider kräver en noggrann planering för att kunna garantera en verksamhet av hög kvalitet . Därför är det oerhört viktigt att vårdnadshavarna vidarebefordrar barnets plan för småbarnspedagogik, om barnet redan har en sådan, för att personalen i skiftomsorgsgruppen ska kunna stöda barnets utveckling och inlärning. Ett öppet samarbete mellan vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken, att ställa upp gemensamma mål och en regelbunden uppföljning av deras förverkligande är nödvändigt.

Barnets behov av stöd och ordnandet av stöd kan vara utmanande i skiftomsorgen, för att situationer av växelverkan är många med flera olika personer och gruppsituationerna är föränderliga. Familjens helhetssituation och barnets personliga behov av stöd bedöms och planeras noggrant tillsammans med vårdnadshavarna och vid behov med andra sakkunniga.

Barnets skiftomsorgstid och att anmäla omsorgstiderna

Skiftomsorgsdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg. Då man inom småbarnspedagogiken centraliserar enheter till exempel i juli och dagarna mellan jul och nyår bestäms för skiftomsorgen den enhet där omsorgen ordnas.

Barnets omsorgstider är så korta som möjligt och bägge vårdnadshavares arbetstider beaktas. Man gör det möjligt för barnet att få två lediga dagar per vecka.

Vårdtiderna meddelas på tjänsten eSmåbarnspedagogik senast måndag kl. 23.00, två veckor innan omsorgsbehovet.

  må ti on to fr lö sö   må ti on to fr lö sö   må ti on to fr lö sö
  !   *******

! = sista dagen skiftomsorgsbehovet ska meddelas
* = skiftomsorgsbehovet

Listan över personalens arbetsskift uppgörs två veckor i förväg och den ska bekräftas senast en vecka i förväg, det vill säga omsorgstiderna måste också vara kända i god tid. Sträva efter att hålla fast vid de omsorgstider som ni meddelat. Ifall det uppkommer ett tvingande behov att ändra den omsorgstid som ni meddelat, kontakta omedelbart Forsby daghems skiftomsorgsgrupp, tfn 0440-555863, Tessjö daghems egen grupps telefonnummer. Omsorg kan inte alltid garanteras i plötsliga fall av ökat omsorgsbehov.

Behovet av skiftomsorg kartläggs och följs regelbundet upp. Daghemsföreståndaren har rätt att vid behov kontakta arbetsgivaren om arbetsskiften ifall det framkommer missbruk vad gäller skiftomsorg.

Måltider

Måltider erbjuds enligt följande:

Frukost ca kl. 8
Lunch ca kl. 11
Mellanmål ca kl. 14
Middag erbjuds till de barn vars omsorgstid överskrider kl. 18.00
Ett kvällsmål erbjuds till de barn vars omsorgstid överskrider kl. 20.00

Avgifter

Avgifterna preciseras i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Separata avgifter tas inte ut för behovet av skift- och nattomsorg.

Läropliktigt barn inom skiftomsorgen från och med 1.8.2021 (NFB 24.3.2021 § 27)

För elever på årskurserna ett och två kan enligt prövning erbjudas skiftomsorg om det är möjligt efter att barnen i småbarnspedagogikåldern har fått en vårdplats. Att ordna skiftomsorg för barn i skolåldern får inte orsaka extra kostnader för småbarnspedagogiken, och man ska kunna ordna skiftomsorgen inom ramen för de nuvarande resurserna. I praktiken får en skolelev inte en vårdplats inom skiftomsorg om ordnandet av skiftomsorgen orsakar extra kostnader för staden. Skolelevens vårdförhållande kan också sägas upp mitt i vårdperioden om antalet barn som har rätt till subjektiv vård ökar så att man inte klarar av att ordna verksamheten med de nuvarande resurserna. Uppsägningsitden är sådana situationer är två veckor.

Den subjektiva rätten till en plats inom småbarnspedagogiken upphör när barnet övergår till den grundläggande utbildningen, och man ska vid behov ansöka separat om en ny vårdplats via etjänster för småbarnspedagogik (halvdagsvård för skolbarn). Beslutet om skiftomsorg görs av chefen för småbarnspedagogik. För vårdplatsen tas ut en avgift enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik. Skolelever kan erbjudas skiftomsorg vardagar kl. 17.00-8.00 och vid behov på veckoslut. Familjen svarar för transporten av barnet.