Småbarnspedagogiken i rörelse

Varje barn har rätt till daglig fysisk aktivitet, spontan och organiserad verksamhet, som genom den fysiska sidan utvecklar både kognitiva och sociala färdigheter. I framtiden kommer barn som är vana vid en fysiskt aktiv livsstil att vara fysiskt aktiva unga och vuxna samt seniorer i gott skick.

Målet är att förankra rörlighet, rörelse och motion, både inomhus och utomhus, till att utgöra en del av vardagen för barn inom småbarnspedagogiken. Vi strävar efter att vardagen inom småbarnspedagogiken inkluderar såväl lugn, snabb som ansträngande rörelse. Vi vill att personalen ska känna att de får det stöd de behöver i sitt arbete samt verktyg för rörelseglädje och för vägen till ett gemensamt mål.

Lovisa stad gick 2017 med i programmet Glädje i rörelse och man började fundera över vardagslivet för småbarnspedagogiken ur perspektivet att öka rörligheten och förnya verksamhetssätten. Varje enhet inom småbarnspedagogiken har en egen idrottsansvarig som med sin verksamhet och sitt exempel främjar det att daghemmen görs mer motionsinriktade. De idrottsansvarigas möten inleddes 2017 och i mötena deltar alla idrottsansvariga samt planeraren inom småbarnspedagogiken och stadens idrottsinstruktör.

De idrottsansvariga besökte varandras enheter på hösten 2018 för att inhämta idéer.

Alla daghem fyllde 2019 blanketten Utvärdering av nuläget som hörde till programmet Glädje i rörelse. Idrottsinstruktören har tillsammans med de idrottsansvariga sett över blanketten Utvärdering av nuläget. Diskussionerna avslöjade många bra saker som redan görs i daghemmen. Det var också glädjande hur man hade blivit väckt att tänka på motionering och hur verksamheten kunde utvecklas i en mer fysisk riktning. Utvecklingsmål hittades också och vi har tacklat dem under hösten 2019. Daghemmen har valt sina egna utvecklingsmål för 2020.

Utifrån informationen från utvärderingsblanketterna och diskussionerna fokuserar vi 2020 på utepedagogik, personalergonomi och utbildningar.

I Lovisa stads plan för småbarnspedagogik nämns utevistelse och frisksportande ute. Projektet Småbarnspedagogiken i rörelse passar också för detta. Ur projektet inhämtar vi nya idéer för vår verksamhet. Småbarnspedagogikens enheter i Lovisa finns nära naturen: skog, vattendrag o.d., det vill säga det finns ypperliga omständigheter för motionering.

Vi tror starkt på personalutbildning. Vi ordnar i början av hösten 2020 Skogsmulle- och Metsämörriutbildning för alla intresserade. Vi håller också en idédag för utepedagogik. Dagen är öppen för alla och innehåller konkreta verktyg (lekar, inlärning o.d.) för motionsinnehållande utevistelse med barn.

I samband med motionering utomhus gör vi ett studiebesök till ett daghem som satsar på motionering utomhus. Vi vill se och lära oss hur redan fungerande modeller kunde utnyttjas i Lovisa.

Personalen har också framfört ett önskemål till idrottsinstruktören. De önskade ett besök där idrottsinstruktören presenterar tips för hur man får små barn (1–3-åringar) i rörelse. Detta genomförs under hösten 2020.

Personalens arbetsergonomi förbättras genom att man skaffar bänkar för påklädning. Bänkarna förbättrar personalens arbetsställningar då barn kläds på och inverkar direkt på arbetshälsan samt minskar problem i stöd- och rörelseorganen. Vi fick pröva bänkarna och de gav omedelbart upphov till glädje och förtjusning.