Erövra språket

Lovisas småbarnspedagogik har som mål att stärka läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken genom att främja barns språkutveckling samt väcka barns intresse och entusiasm för böcker och sagor.

Grunden för läskunnighet och intresset för att läsa skapas redan i barndomen. Inom småbarnspedagogiken vill vi utforma verksamheten och lärmiljön så att den väcker och fångar upp alla barns nyfikenhet och intresse för språket för att förbereda dem för framtidens krav.

Det mångprofessionella samarbetet mellan småbarnspedagogiken och bland annat biblioteket är smidigt. Bibliotekspersonalen bidrar med sakkunskap och metoder.

Sagan stiger ut ur boken

Småbarnspedagogiken bygger på synsättet av barnet som en aktiv aktör. Med utgångspunkt i detta synsätt har vi uppgjort en metodguide “Sagan stiger ut ur boken” för småbarnspedagogiken i Lovisa. Guiden visar på olika sätt att läsa sagor, inspirerar till att behandla sagoläsning som en pedagogiskt enhetlig helhet som ökar barnets delaktighet. Barnen kan delta i behandlingen av berättelsens innehåll före, under och efter läsningen, och det ordnas gemensamma aktiviteter kring sagornas tema.

Genom att läsa sagor kan man behandla alla delområden inom barnets språkliga utveckling, inklusive multilitteracitet. I den nationella strategin för läskunnighet som Utbildningsstyrelsen för närvarande håller på att uppgöra definieras läskunnighet i själva verket som multilitteracitet. Ett barn som har omfattat multilitteracitet växer upp och blir knutet till sin omgivning som en aktiv medborgare.

När sagan stiger ut ur boken kan den också användas för att öva på uttryckets många former, för att hantera med känslofärdigheter eller för att öva på att använda digitala verktyg. En saga kan locka till fysisk aktivitet eller lek, vilket spelar en viktig roll för att främja barns utveckling, välbefinnande och inlärning.

​”Sagan stiger ut ur boken” är en guide som stöder planen för småbarnspedagogik och som kan tillämpas på varje barngrupps egen verksamhet. Guiden kombinerar olika pedagogiska modeller. En del av modellerna är kopplade till lässtrategier som används inom den grundläggande utbildningen. Då barnet lär sig att gestalta text, bilder och innehåll på ett mer omfattande sätt kommer barnet vid början av sin skolstig att ha lättare att omfatta lässtrategier och att lära sig förstå språket i olika ämnen (till exempel matematik och omgivningslära).

Mångprofessionellt samarbete ​

Biblioteket, kulturtjänsterna, idrottsväsendet och småbarnspedagogiken bildar ett nätverk som främjar läskunnighet. I nätverket delar vi med oss kunnande över yrkesgränserna. Konkret återspeglas samarbetet i gemensamma årliga temaveckor. Under temaveckorna erbjuder samarbetsnätverket med beaktande av årskalendern och innehållet i planen för småbarnspedagogik koordinerat innehåll och tips för småbarnspedagogikens behov.

Sagoveckan firas årligen i slutet av oktober i samband med nationella Sagodagen. I Lovisa ägnar vi sagornas värld specialuppmärksamhet redan från och med september.

Barnens kulturveckor firas årligen i februari. Inom småbarnspedagogiken försjunker vi oss i rimmens och ramsornas värld från och med januari.

Materialväskor: Lovisa stads småbarnspedagogiks Lilla kulturstig erbjuder småbarnspedagogikens enheter materialväskor som personalen kan låna från biblioteken för längre perioder åt gången.

Boklistor: Specialbiblioteksfunktionärerna på avdelningen för barn och unga sammanställer årligen uppdaterade boklistor med högklassiga och innehållsrika sagoböcker, bilderböcker och poesiböcker. Alla böcker kan lånas från biblioteket.