Informationsresursen Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som tagits i bruk i början av 2019 och som innehåller uppgifter om anordnarna av småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik samt om barnens vårdnadshavare och om personalen.

Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande som berör småbarnspedagogiken och uppgifterna kan användas för statistik och forskning samt för att sköta myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:
• namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
• datum då ansökan har lämnats in
• begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
• omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
• uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
• form för anordnande av småbarnspedagogiken.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i informationsresursen Varda från och med 1.9.2019 föra in uppgifter om vårdnadshavarna till barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter. I Varda sparas följande personuppgifter om vårdnadshavarna:
• namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde
• familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
• begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften.
I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet.

Därtill hämtas följande personuppgifter om de registrerade till Varda från studentnummerregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

• namn, studentnummer och personbeteckning eller annan motsvarande identifikationsuppgift, nationalitet, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Vår kommun överför uppgifter från vårt operativa informationssystem Pro Consona till Varda med hjälp av en systemintegration.

I Varda samlar man uppgifter om stadigvarande och tidsbunden personal inom småbarnspedagogik med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter, daghemsföreståndare samt om stadigvarande och tidsbundna resurslärare och resursbarnskötare som deltar i fostrings- och vårduppgifter som berör enskilda barn eller grupper från och med 1.9.2020.

Kommunen för in följande uppgifter om personalen i Varda:
• namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• verksamhetsställe och i lagen om småbarnspedagogik avsedd arbetsuppgift
• anställningsförhållande och arbetstid
• avlagd examen som ger behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik
• deltagande i fortbildning.

Vår kommun överför med en systemintegration uppgifterna om personalen från Populus till Varda.

Om den registrerades rättigheter i anslutning till Varda informeras på webbadressen https://www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/forvaltning/dataskyddsbeskrivningar/ småbarnspedagogiksens kundregister.

Ytterligare information:

  • Informationsresursen Varda på Utbildningsstyrelsens webbplats https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda
  • Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen inom småbarnspedagogik https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/
  • Lagen om småbarnspedagogik (5540/2018): https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540

Lovisa stads Varda informationsansvariga är planeraren för småbarnspedagogik Pia Nyström, pia.nystrom@loviisa.fi, 044 055 5325
Lovisa stads Varda systemansvariga är byråsekreterare Veronica Eskonen, veronica.eskonen@loviisa.fi, 040 540 9796