Lilla Kulturstigen

Lilla Kulturstigen är som en palett, där färgerna består av olika aktiviteter från olika konstområden, såsom musik, dans, bildkonst, historia, litteratur och teater.

Lilla Kulturstigen för barn inom Lovisas småbarnspedagogik

Lilla Kulturstigen är som en palett, där färgerna består av olika aktiviteter från olika konstområden, såsom musik, dans, bildkonst, historia, litteratur och teater. Av dessa alternativ får daghemmet välja två under ett verksamhetsår, ett för hösten och ett för våren. Alternativa programmet planeras in så att det kompletterar den småbarnspedagogiska vardagsverksamheten – en krydda på tillvaron.

Som en del av kulturstigen ordnas Musikinstitutets musiklekskolor och Dansinstitutets dansstunder i de småbarnspedagogiska enheterna. Till Lilla Kulturstigens mål hör att erbjuda material och idéer som stöd för personalen i kulturfostran. Kulturstigens grundläggande tanke är att föra samman konst och kultur som en del av vardagen. Lilla Kulturstigen har startat med några materialväskor, som daghemmen kan låna för en längre tid via biblioteken. Personalen kan fråga efter verkstadsaktiga skolningar i samband med väskorna. Teaterväskan, musikväskan och sagoväskan är klara. På kommande är åtminstone historia-, dans- och bildkonstväska.

Alla barn kan delta i Lilla Kulturstigen. Verksamheten äger rum i daghemmet, ute eller i någon kulturlokal. Verksamheten är avgiftsfri för deltagarna. Lovisa stads tjänster för småbarnspedagogik har planerat Lilla Kulturstigen i samarbete med Lovisa stads kulturproducent. Lilla Kulturstigen vidareutvecklas utifrån de erfarenheter vi får.

Varför Lilla Kulturstigen?

Kulturstig, som staden organiserat, har funnits i Lovisas skolor under några år. Via den erbjuds årligen eleverna på smakprov från olika sektorer inom konst och kultur. Lilla Kulturstigen är planerad som en komplettering, så att barnen nås av planen för kulturfostran redan inom småbarnspedagogiken.

Målet är att främja barnens likvärdiga möjligheter för att bekanta sig med och delta i olika former av kultur. Barnen ska erbjudas positiva upplevelser och erfarenheter och deras självkänsla och kreativitet ska stärkas. Innehållet planeras så att det stöder barnets uppväxt och utveckling. Då barnen får uppleva och prova på olika former av kultur och uttrycka sig genom dessa främjar det barnens förutsättningar för inlärning och sociala färdigheter. Barnets förmåga att tänka och lära sig utvecklas då hen får undersöka, tolka och skapa. Detta förstärker barnets positiva självbild.

Om vi lyckas påverka barns och barnfamiljers kulturvanor i en tidig ålder, kan vi troligtvis trygga barnens välbefinnande även i framtiden.