Daghem

I Lovisa finns 11 kommunala daghem som erbjuder heltids- och deltidsvård, skiftesvård eller lekklubbsverksamhet.

Daghem ger större möjligheter än familjedagvård för familjen att välja barnets vårdtider.

För varje vuxen med ansvar för fostran får det i en dagvårdsgrupp vara fyra under 3-åriga barn och sju över 3-åriga barn. Gruppernas personal består av barnträdgårdslärare och dagvårdare.

Barnen reagerar individuellt på att börja i småbarnspedagogik. Faktorer som inverkar på hur barnet anpassar sig är till exempel

  • barnets ålder
  • tidigare erfarenheter av vård och separering
  • längden på vårddagen
  • barnets temperament
  • föräldrarnas tillit till personalen.

För att vi ska på bästa möjliga sätt kunna möta ditt barn och skapa förutsättningar för en trygg och trevlig början av småbarnspedagogik satsar vi på följande delområden:

  • Egenvårdare. Varje barn får en egenvårdare. Vårdarens viktigaste uppgift är att vara närvarande under de första vårddagarna, att bekanta sig med barnet och trösta barnet om barnet oroar sig över något.
  • Hembesök. Hembesöket erbjuder föräldrarna en unik möjlighet att berätta om sitt barn. Ditt barn får träffa egenvårdaren för första gången i en omgivning som är trygg och bekant för barnet. För egenvårdaren ger hembesöket värdefull information och en möjlighet att bygga upp ett förtroendefullt förhållande till föräldrarna och barnet.
  • Mjuklandning. Under mjuklandningen bekantar sig ditt barn med daghemmet tillsammans med dig. Mjuklandningen kan variera mellan en till två veckor beroende på barnets behov och personlighet. Mjuklandningen är i första hand avsedd till att barnet ska känna sig tryggt i daghemmet och få öva att vara separerat från föräldrarna. Föräldern får bekanta sig med daghemmets dagliga verksamhet och rutiner.