Aktuellt om coronaviruset covid-19

Lovisa stad följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då staden ger rekommendationer och begränsningar. När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Sidan uppdaterades 19.4.2021.

Lokalernas stängning inom hela Nyland fortgår fram till 28.4.2021

Regionförvaltningsverket har bestämt att lokaler ska stängas inom hela området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om att stänga lokaler utvidgas till att omfatta alla kommuner i Nyland. I Lovisa berör bestämmelsen följande lokaler för aktörer såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn:

 • inomhuslokaler som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker samt tivolin och djurparkers inomhuslokaler
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmena som måste stänga kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Utrymmena som måste stängas kan också användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering, gymnastikundervisning i skolorna och för att ordna coronavaccineringar.

Regionförvaltningsverket 9.4.2021 – beslut enligt 58 G i lagen om smittsamma sjukdomar

Grundläggande utbildning samt gymnasier

Från och med 12.4.2021 övergår grundskolans årskurs 7–9 samt gymnasierna till turvis när- och distansundervisning. Läroanstalten informerar närmare om de praktiska arrangemangen.
Närundervisning kan ordnas skilt för vissa elevgrupper, exempelvis för elever som fått ett beslut om särskilt stöd. Läroanstalterna meddelar noggrannare om dessa specialarrangemang. Det föreslås att övrig verksamhet i läsårsplanen som anknyter till skolarbetet eller som kompletterar skolarbetet, såsom praktisk arbetslivsorientering, genomförs först efter nedstängningen.

Inom grundskolan årskurs 1–6 ordnas utbildningen fortfarande som närundervisning.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamheten för barn födda 2007 och äldre avbryts helt både inom- och utomhus till och med 25.4.2021.

Lokaler som annars bestämts att ska stängas kan användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre på följande villkor:

 • Personantalet är uppgå till högst 10 personer. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.
 • Man följer noggrant myndigheternas hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker i verksamheten.
 • Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask hela tiden förutom under idrottspresentationen.
 • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till absolut nödvändigt bruk.
 • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyverksamheten får inte komma inomhus. Specialarrangemang kan ordnas för dem som följer barn under skolålder.

Den som anordnar verksamheten ansvarar för övervakningen av personantal och att övriga anvisningar följs.

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna (personer över 20 år) som ordnas av staden såväl inomhus som utomhus ställs in fram till 30.4.2021. Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna i stadens lokaler gäller alla och inte enbart stadens egen verksamhet såsom fritidsväsendets och medborgarinstitutets verksamhet.

Lokaler för inomhusmotion som förvaltas av staden öppnas enbart för reserverade turer, turer ges inte till icke-ortsbor.

Tävlings- och elitidrottens träningsmöjligheter tryggas på så sätt att 15 år fyllda idrottare på FM- eller landskapsnivå kan träna inomhus med separat beviljat specialtillstånd. Matcher, tävlingar eller serieverksamhet rekommenderas inte.

Motionsplatser utomhus kan, då det inte är upptagna av barn och ungas gruppverksamhet, användas av kommuninvånarna. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda.

Lovisa stad rekommenderar även privata aktörer som ordnar hobbyverksamhet för barn och unga att följa samma rekommendationer och säkerhetsföreskrifter.  Det rekommenderas fortfarande inte att privata  aktörer ordnar gruppverksamhet för vuxna. I mån av möjlighet kan hobbyverksamheten ordnas på distans.

Offentliga utrymmen

Lovisa stad har i enlighet med regeringens riktlinjer stängt kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteket och museet, stängningen pågår fram till 28.4.2021. Under nedstängningen är det möjligt att avhämta reservationer och återlämna material till bibliotekets servicepunkter. Det är inte möjligt att annars röra sig i bibliotekets utrymmen. Ombudsposten i Pernå och Tessjö betjänar kunder som vanligt.

Kollektivtrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar 27.3–25.4.2021 det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken samt i inrikes sjöfart inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för att förhindra spridningen av coronaepidemin.

Lovisa stad betonar vikten av att använda munskydd i kollektivtrafik!

25.3.2021 – Traficom begränsar det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften inom HUS-området

Nedstängningens konsekvenser för lokala företag och andra privata aktörer

Begränsningarna kommer också att påverka verksamheten för lokala företag och andra privata aktörer. Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktigar den som ordnar verksamhet att se till att kunderna har möjlighet att rengöra händerna. Utöver detta ska kunderna ges instruktioner om hur man ska hålla ett tillräckligt avstånd och god handhygien samt om övriga begränsningar. Aktören ska också se till att lokalerna och ytorna rengörs på ett effektivt sätt.

Lovisa stad påminner att Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att begränsa närkontakterna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets även gäller i Lovisa (1.4.2021-30.4.2021). Enligt beslutet ska aktörerna säkerställa att nära kontakter mellan personer de facto kan undvikas i dylika lokaler.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 31.3.2021 publicerat beslut om säkerställande av säkra avstånd i kundutrymmen och förlängning av restriktionerna för sammankomster

Beslutet gäller följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga organ.

Beslutet gäller lokaler inomhus som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare. Beslutet gäller också avgränsade platser utomhus som används av fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt.

Enligt regionförvaltningsverket ska användningen av lokalerna och utomhusplatserna ordnas så att nära kontakter mellan kunder, dem som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvikas. Aktörerna kan fullgöra sina skyldigheter genom att begränsa antalet kunder, genom arrangemang för kundplatser eller lokaler eller på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. Närkontakt innebär fysisk kontakt eller att man vistas ansikte mot ansikte eller i samma rum på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter.

Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de förhindrar nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Aktörerna kan själva fastställa metoderna för att förhindra närkontakter. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan lokalerna inte användas.

Beslutet tillämpas inte på verksamhetsställen inom social- och hälsovården, läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogiken, professionell idrott och verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

STM 16.4.2021 – Den nya förordningen om begränsningar av förplägnadsrörelser träder i kraft den 19 april – begränsningarna skärps i de områden där epidemiläget är sämst

Finansministeriet – Begränsningar under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Enligt regionförvaltningsverkets beslut förbjuds med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga evenemang inom- och utomhus i Lovisa under tiden 1.4.2021-30.4.2021. Det är dock möjligt att ordna absolut nödvändiga tillställningar med högst sex personer förutsatt att säkerheten kan garanteras enligt undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning. Med nödvändiga tillställningar avses exempelvis företags och sammanslutningars lagstadgade och stadgeenliga möten.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 31.3.2021 publicerat beslut om säkerställande av säkra avstånd i kundutrymmen och förlängning av restriktionerna för sammankomster

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler än sex personer fram till 30.4.2021. Med privata tillställningar avses exempelvis examensfester, familje- och släkttillställningar och dylika.

Använding av munskydd

Lovisa stad rekommenderar starkt användning av munskydd vid publikevenemang, i alla offentliga lokaler, i folksamlingar både inomhus och utomhus. Rekommendationen gäller i regel alla personer över 12 år som inte har något hälsomässigt skäl att inte använda munskydd.

Rekommendationen om att använda munskydd gäller för elever inom grundläggande utbildningens årskurs 6 samt årskurserna 7–9. Munskydd ska användas inomhus, under skolskjutsar samt även utomhus, exempelvis under raster. Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till elever inom grundläggande utbildning, studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande.
Det rekommenderas att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Rekommendationen om att personalen ska använda munskydd gäller för hela den grundläggande utbildningen, förskolorna och gymnasierna, rekommendationen gäller även för personal inom småbarnspedagogiken.

Det rekommenderas att man använder munskydd på arbetsplatsen i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Kaffe- och matpauser är bra att hålla i omgångar. Det rekommenderas att även taxichaufförer och vuxna passagerare använder munskydd.

 • om ungdomsarbetet.
 • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna i årskurs 7–9.
 • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade.
 • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Mer information om THL:s rekommendation om ansiktsmasker samt om användningen av ansiktsmasker på THL:n webbsidor.

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boende-enheter med heldygnsomsorg

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Virekommenderar att högst en anhörig i gången kommer på besök, och att besöket räcker högst 30 minuter.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
 • Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum.
 • Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.
 • Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Besök på sjukhusets avdelning

Besök på sjukhusets avdelning utsätter både personal och patienter för eventuell coronavirussmitta. För att garantera våra patienters och arbetstagares trygghet fortsätter besöksförbudet på sjukhusets avdelning fram till 30.4.2021. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, dessa besök ska man komma överens om separat med vårdpersonalen.

Distansarbete

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att arbetsgivare och anställda följer rekommendationen om distansarbete i sådana arbetsuppgifter där detta är möjligt. Arbetsgivaren bedömer huruvida det är möjligt att arbeta på distans. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas det att arbetsgivaren instruerar de anställda att använda munskydd i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Man bör dela upp lunch- och kaffepauserna på arbetsplatserna.

Säkerhetsavstånd

Sträva till att hålla över 2 meters säkerhetsavstånd till andra människor vid alla tillfällen.

Följ god hand- och hosthygien

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Du kan förebygga smitta genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien, undvika närkontakt med andra människor och använda ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakt. Stanna hemma och boka tid för coronavirustest om du känner dig förkyld.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

 • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.
 • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

Mer information om det regionala coronavirusepidemiläget på HUS webbsidor.