Aktuellt om coronaviruset covid-19

Lovisa stad följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då staden ger rekommendationer och begränsningar. När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Sidan uppdaterades 24.1.2022.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.1.2022 beslut om att i Nyland förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus till och med 31.1.2022. Utomhus har antalet deltagare i sammankomster inte begränsats, men när det är fråga om en plats utomhus som är begränsad i fråga om funtion eller område, måste deltagarnas hälsosäkerhet även i fortsättningen beaktas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverkets bestämmelse gäller inte läroinrättningars verksamhet eller aktivitet som hör till privat- eller familjelivet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande

Offentliga lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 21.1.2022 fattat beslut om att följande offentliga och privata aktörers lokaler som används för idrott, motion, nöje och rekreation måste stängas i Nyland till och med 7.2.2022:

 • lokaler inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av idrott eller motion samt gym och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott
 • allmänna bastur samt bassängsområden i simhallar, utebassänger och bad samt omklädningsrum i omedelbar anslutning till dem
 • dansplatser samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna områden i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokaler som bestämts vara stängda kan ändå användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2003 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte heller professionell idrott.

Regionförvaltningsverkets bestämmelse gäller inte läroinrättningars verksamhet eller aktivitet som hör till privat- eller familjelivet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar 21.1.2022 (finsk beslutstext)

Hobbyverksamhet för barn och unga

Ledd hobbyverksamhet som ordnas i stadens lokaler för barn och unga är tillåten både inom- och utomhus.

Ledd hobbyverksamhet genomförs enligt följande hälsosäkerhetsanvisningar:

 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.
 • Om det är svårt att undvika närkontakt och hälsoskäl inte hindrar personen från att använda munskydd rekommenderas att ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd förutom under idrottsprestationen.
 • Hobbygruppen samlas med samma sammansättning.
 • Man undviker kontakt med andra hobbygrupper.
 • De allmänna hygienkraven ska iakttas i användningen av uteplanernas omklädningsrum och servicebyggnader.

Lovisa stad rekommenderar även privata aktörer som ordnar hobbyverksamhet att följa samma säkerhetsföreskrifter.

Läs mer i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande

De allmänna hygienkraven för användningen av utrymmen enligt lag är i kraft i hela Finland

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i utrymmen för kunder och publik. I 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de mimikrav gällande hygien som aktörer som svarar för användningen av utrymmen för kunder och publik ska följa:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottsutrymmen, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut.

Använding av munskydd

I Nyland gäller till 13.2.2022 en omfattande rekommendation om att använda munskydd för alla invånare som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd.  Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra människor. Användning av munskydd rekommenderas  också på läroanstalter i Lovisa från årskurs 3.

Det rekommenderas att privata aktörer förutsätter användning av munskydd av personalen och kunderna till exempel i offentliga tillställningar, i butiker, i kollektivtrafik och i andra kundlokaler.

Skolorna och småbarnspedagogiken i Lovisa

Användning av munskydd rekommenderas på läroanstalter från årskurs 3.

Anskaffning och användning av munskydd

 • Studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
 • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna i årskurs 4–9.
 • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade.
 • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Vi rekommenderar att du alltid använder munskydd då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta eget munskydd med!

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boendeenheter med heldygnsomsorg

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att besökare använder munskydd under hela besöket!
 • Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum. Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen. Om vädret och klientens hälsa så tillåter, rekommenderar vi att besöket förverkligas utomhus.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Besök på sjukhusets avdelning

 • Tillsvidare är besök inte tillåtna.

Distansarbete

Lovisa stad rekommenderar att man jobbar på distans om arbetsuppgifterna tillåter detta. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda munskydd i alla arbetslokaler även om det skulle vara möjligt att hålla avstånd. Det är skäl att överväga noga om det är nödvändigt att hålla fysiska och personliga möten, och det rekommenderas att måltider och kaffepauser på arbetsplatsen ska spridas ut. Rekommendationen gäller tills 13.2.2022.

Följ god hand- och hosthygien

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Du kan förebygga smitta genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien, undvika närkontakt med andra människor och använda ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakt.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

 • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.
 • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

Mer information om det regionala coronavirusepidemiläget på HUS webbsidor.

Rekommendationer från institutet för hälsa och välfärd (THL) hittar du här.