Aktuellt om coronaviruset covid-19

Lovisa stad följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då staden ger rekommendationer och begränsningar. När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Sidan uppdaterades 8.10.2021.

Hobbyverksamhet

Ledd hobbyverksamhet som ordnas i stadens lokaler för vuxna (över 20 år) samt för barn och unga är tillåten både inom- och utomhus.

Ledd hobbyverksamhet genomförs enligt följande hälsosäkerhetsanvisningar:

 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.
 • Vi rekommenderar att ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd förutom under indrottsprestationen, om det är svårt att undvika närkontakt och såvida hälsoskäl inte hindrar personen från att använda munskydd.
 • De allmänna hygienkraven ska iakttas i användningen av uteplanernas omklädningsrum och servicebyggnader.

Lovisa stad rekommenderar även privata aktörer som ordnar hobbyverksamhet att följa samma säkerhetsföreskrifter.

Offentliga lokaler och konditionssalar

Lovisa stads offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteken och museet) samt de konditionssalar som staden underhåller är öppna.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland infomerar 24.9.2021 Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober

De allmänna hygienkraven för användningen av utrymmen enligt lag är i kraft i hela Finland

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i utrymmen för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottsutrymmen, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021.

Använding av munskydd

THL har uppdaterat maskrekommendationen för medborgare 30.9.2021, THL har uppdaterat rekommendationen för medborgare om att använda munskydd 30.9.2021

Det är bra att använda munskydd i situationer, då det är svårt att undvika närkontakt och då smittorisken kan anses vara stor. THL rekommenderar, att munskydd fortfarande används speciellt i offentliga inomhuslokaler, där det finns många människor nära varandra.

THL rekommenderar att i synnerhet personer som inte har fått en komplett coronavaccinationsserie tar maskrekommendationen i beaktande.

Rekommendationen riktas till personer över 12 år. Rekommendationen gäller inte hälso- och socialvården, undervisningsbranschen eller småbarnspedagogiken. Rekommendationen gäller inte heller arbetsgemenskaper för vilka det finns särskilda rekommendationer som ges av Arbetshälsoinstitutet.

Olika tillställningars arrangörer kan ge egna maskrekommendationer som gäller deras egna lokaler.

Rekommendation om användning av munskydd för personalen inom skolorna och småbarnpedagogiken
Lovisa stad rekommenderar att personal inom den grundläggande utbildningen, förskolor och gymnasier samt småbarnspedagogiken använder munskydd inomhus.

Rekommendation om användning av munskydd för elever
Lovisa stads rekommenderar att elever inom grundläggande utbildningens årskurs 6 samt årskurserna 7–9 använder munskydd inomhus och under skolskjutsar. Det rekommenderas att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Rekommendation om användning av munskydd på arbetsplatser
Det rekommenderas att man använder munskydd på arbetsplatsen i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Var och en har trots rekommendationen rätt att själv bestämma om användning av munskydd.

Anskaffning och användning av munskydd

 • Studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
 • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna i årskurs 7–9.
 • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade.
 • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Vi rekommenderar vi att du alltid använder munskydd då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta eget munskydd med!

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boendeenheter med heldygnsomsorg

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att besökare använder munskydd under hela besöket!
 • Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum. Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen. Om vädret och klientens hälsa så tillåter, rekommenderar vi att besöket förverkligas utomhus.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Besök på sjukhusets avdelning

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Vi rekommenderar att besöket varar högst en timme. Anhöriga avtalar skilt om besök hos patienter i livets slutskede eller övriga allvarligt sjuka patienter.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att besökare använder munskydd under hela besöket!
 • Besöken inomhus ordnas i patientens eget rum. Gå direkt till patientens eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Distansarbete

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att arbetsgivare och anställda följer rekommendationen om distansarbete i sådana arbetsuppgifter där detta är möjligt. Arbetsgivaren bedömer huruvida det är möjligt att arbeta på distans. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas det att arbetsgivaren instruerar de anställda att använda munskydd i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Man bör dela upp lunch- och kaffepauserna på arbetsplatserna.

Följ god hand- och hosthygien

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Du kan förebygga smitta genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien, undvika närkontakt med andra människor och använda ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakt. Stanna hemma och boka tid för coronavirustest om du känner dig förkyld.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

 • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.
 • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

Mer information om det regionala coronavirusepidemiläget på HUS webbsidor.

Testning för coronavirus under pollensäsongen

Många personer får symptom som tyder på covid-19-infektion av pollen och gatudamm, såsom kliande ögon, vattnig snuva, hosta eller andnöd. Symtomen uppkommer i synnerhet utomhus och avtar inomhus.

 • Påbörja allergimedicinering omedelbart om du vet att du lider av pollensymtom.
 • Gå genast på covid-19-test om du får symtom, även om det är ett bekant allergisymtom. Om resultatet för covid-19-testet är negativt och symtomen klart lindras med allergimediciner behövs inget nytt test.
 • Gå på nytt på covid-19-test om allergisymtomen inte lindras trots effektiverad allergimedicinering, om de blir värre eller om du får andra symtom som tyder på en covid-19-infektion, såsom halsont, förändrat lukt- eller smaksinne, illamående, diarré, huvudvärk eller muskelvärk.

Ifall symtomen inte lindras och du behöver vård på grund av dina allergisymtom, kontakta Lovisa hälsostation antingen via den elektroniska tjänsten Klinik eller per telefon 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.