Anvisningar för karantän och isolering

Läkaren som i staden ansvarar för infektionssjukdomar kan beordra en sådan person i isolering eller karantän som insjuknat eller som man motiverat misstänker att har insjuknat i coronavirussmitta. Vid isolering isolerar man den som insjuknat i coronavirussmitta från friska personer. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella fortsatta spridningar.

Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. Coronaviruset kan smitta redan innan de egentliga symptomen visar sig. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering eller karantän som bestämts av en infektionsläkare är inte en rekommendation utan ett myndighetsbeslut. Det bygger på bevis eller motiverad misstanke om att en person har utsatts för sjukdomen. Vi försöker kontakta de som satts i karantän eller isolering i Lovisa och Lappträsk området per telefon så fort som möjligt, oftast senast inom ett dygn efter att informationen nått de myndigheter i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Karantänen varar huvudsakligen i 10 dygn. Huruvida den utsatta personen sätts i karantän eller inte påverkas bland annat av om personen hunnit få coronavirusvaccinationer och om personen tidigare insjuknat i coronavirussjukdom. Bedömningen påverkas även av övriga medicinska orsaker så som den utsattas ålder och grundsjukdomar.

Karantäntiden för invånare i Lovisa och Lappträsk kan nu förkortas. Om du är symptomfri kan du gå på coronavirustest tidigast sex dygn efter exponeringen. Om detta test är negativt, kan karantäntiden förkortas. I dessa fall ska du kontakta coronaskötaren. Infektionsläkaren kan fallspecifikt i dylika fall överväga att förkorta karantäntiden genom att fatta ett nytt karantänbeslut som avslutar den tidigare bestämda karantänen på 10 dygn.  Oberoende av längden på karantänen ska du följa med symptomen 14 dygn efter att du utsattes för smitta. Om det uppkommer symptom ska du genast gå på test.

Familjemedlemmarna till en person som hamnat i karantän sätts inte i karantän

Så länge den person som är i karantän är symptomfri och coronavirussmitta inte har konstaterats hos honom eller henne, kan familjemedlemmarna fortsätta att leva ett normalt liv. De kan till exempel arbeta och delta i hobbyverksamhet. Alla som har utsatts för viruset blir inte smittade och kan därmed inte föra smittan vidare.

Om en person som är i karantän får symptom ska han eller hon testas. Då är rekommendationen att familjemedlemmarna håller sig i frivillig karantän, tills testresultatet är färdigt. Om testet är positivt utvidgas den officiella karantänen vid behov till att omfatta nära anhöriga.

Familjemedlemmarna till en person som är i hemisolering sätts i karantän

Om det konstateras coronavirussmitta hos en person i karantän, sätts denna person i hemisolering. Familjemedlemmarna till isolerade personer är i officiell karantän. Det här innebär att de också ska undvika kontakt med människor utanför familjen. Familjemedlemmarna ska också undvika närkontakt med den isolerade personen.