Coronavaccination

Vaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Vaccinet är avgiftsfritt, vaccin ges endast med tidsbeställning. Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar även för vaccinering av personal och klienter på områdets privata serviceboende.
Sidan uppdaterad 21.10.2021.

Vaccinationsställen och tidsbeställning

Det finns två vaccinationsställen, invånare i Lovisa och Lappträsk kan använda sig av vardera vaccinationsstället:

 • busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa
 • Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk.
  OBS! På vaccineringsstället i Lappträsk ges för närvarande endast boostervaccineringar!

OBS!

 • De som ska vaccineras med Modernas Spikevax-vaccin kan boka en tid på nätet eller per telefon.
 • De som ska vaccineras med BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin kan endast boka en tid per telefon.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka!

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

 • Välj linje 1 (personer som fyllt 70 år), linje 2 (personer i ålder 12–69, både grundfriska och de som hör till en riskgrupp), linje 3 om du vill avboka en reservad tid.
  Boostervaccintider ändras eller inhiberas endast av tvingande skäl.
 • Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet!
 • Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

I vaccineringstur är för närvarande

 • 12–30-åriga kvinnor samt över 30-åriga män som får den första och andra vaccineringen (Modernas Spikevax-vaccin)
 • under 30-åriga män som får den första och andra vaccineringen (BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin)
 • personer som lider av nedsatt immunförsvar och som får den tredje vaccineringen (när det gått minst två månader från den andra vaccineringen).
 • 1.11 inleds tredje coronavirusvaccineringar för över 60-åringar samt personer som hör till riskgrupperna 1 och 2 (Modernas Spikevax-vaccin eller BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin) (när det gått minst sex månader från den andra vaccineringen).
 • För närvarande kan man endast boka vaccineringstider till vaccineringsstället i Lovisa. Tidsbeställningen i Lappträsk är tillsvidare stängd.

Tredje vaccinomgången

Personer som lider av grav immunbrist kan beställa en tredje vaccintid när minst två månader har gått från den andra vaccindosen. Tidsbeställning via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16

Personer med svår immunbrist (tredje vaccindos):

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt gången eller ovårdad HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Tredje coronavirusvaccineringar för över 60-åringar samt personer som hör till riskgrupperna 1 och 2  inleds 1.11 (Modernas Spikevax-vaccin eller BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin) (när det gått minst sex månader från den andra vaccineringen).

Till riskgrupp 1 hör personer med

 • organ- eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom för vilken de får aktiv vård
 • svår immunologisk störning
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2 diabetes
 • Downs syndrom.

Till riskgrupp 2 hör personer med

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom
 • neurologisk sjukdom eller tillstånd som försvårar andningen
 • sådan läkemedelsbehandling för autoimmunsjukdom som försvagar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1 diabetes eller binjureinsufficiens
 • sömnapné
 • psykossjukdom
 • sjuklig övervikt.

Mera information på Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst, Vaccinationsordning för riskgrupper – Infektionssjukdomar och vaccinationer
och, En tredje coronavirusvaccindos

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Vaccinationerna är frivilliga. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax-vaccin. De är för närvarande de enda coronavirusvacciner som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. De är mRNA-vacciner.

Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, coronavaccinbokning.fi -tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd: Coronavaccination av barn och unga

Institutet för hälsa och välfärd: Broschyr åt den 12–15 åriga unga

Institutet för hälsa och välfärd: Broschyr åt den 12–15 åriga ungas vårdnadshavare

Eu-coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-tjänsten

EU:s vaccinationsintyg, testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna.

I första hand ska alla vaccinerade personer själv visa eller skriva ut intyget. Personer som inte har möjlighet att använda Mina Kanta-tjänsten och inte kan befullmäktig någon annan att använda tjänsten, kan få ett intyg över coronavaccinationen från hälso- och sjukvården. EU-coronavaccinationsintyg fås vid behov från Lovisa hälsocentrals mottagning, tfn 019 505 1305 från och med vecka 31, samt från Lappträsk hälsogård, tfn 019 505 1560 från och med vecka 33.

EU-coronavaccinationsintyg är avgiftsfritt. Mera information: social- och hälsovårdsministeriets meddelande 22.6.2021. 

Vaccin

I Lovisa används tillsvidare Modernas och BioNTech-Pfizer mRNA-vaccin.

De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen av Modernas vaccin. Personer under 65 år som hör till en riskgrupp och har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen med Modernas vaccin. Personer under 17 år som fått första vaccindosen av BioNtech-Pfizer vaccin, får även den andra vaccindosen med samma vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd har 19.5.2021 gjort en linjedragning att till 65 år fyllda personer kan i undantagsfall ges två olika vaccinpreparat. Institutet för hälsa och välfärd 19.5.2021 – THL har gjort en linjedragning gällande coronavaccinens dosintervall och användningen av vaccin för olika åldersgrupper

Risken för allvarlig coronasjukdom stiger märkbart med åldern och coronavaccinationen ger effektivt skydd mot denna.

Coronavaccinationens boosterdos kan nu tas tidigare

Det rekommenderade dosintervallet också för mRNA-vaccinet är 8–12 veckor. Dosintervallet på 12 veckor för mRNA-vaccinet kan enligt lokal bedömning förkortas i kommunerna om tillgången till vaccin är god i området och förutsatt att en förkortning av dosintervallet inte fördröjer någon annans första vaccindos. Dosintervallet förkortas även då till högst 6 veckor, för att vaccinationerna fortfarande kan uppnå en så god och långvarig skyddseffekt som möjligt.

Det är nu möjligt att ändra sin vaccinationstid i Lovisa och i Lappträsk, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande.

Vaccinationstider flyttas i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. På grund av tidsbokningssystemets tekniska begränsningar är det tyvärr inte möjligt att flytta en bokad tid till ett annat vaccinationsställe. Du kan också på vardagar klockan 8–16 ringa till beställningstelefonen av tider för coronavirusvaccinationer på numret 0444 555 360. Observera dock att telefontidsbeställningen tidvis har köer.

Anvisningar inför vaccinationen

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställd tid.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!