Misstänker du coronavirus? Att söka sig till test

När och hur bör jag söka mig till coronavirustest? Hur gör jag medan jag väntar på resultatet och då jag får testresultatet?
Sidan uppdaterad 14.9.2022.

När ska man söka sig till laboratoriebekräftat test?

Du behöver inte kontakta hälso- och sjukvården och inte heller gå på laboratoriebekräftat test om dina symtom är lindriga och ditt allmäntillstånd är gott. Vi rekommenderar dock starkt att du frivilligt undviker kontakter med andra än dem som bor i samma hushåll som du i minst fem dygn.

Kontakta utan dröjsmål hälsovården om du ändå får allvarliga symtom, så som andnöd, eller om det sker en nedgång i ditt allmäntillstånd.

Gå på officiellt coronavirustest i följande fall:

Personer över 12 år och äldre

Om du uppvisar ens lindriga symtom som överensstämmer med coronavirusinfektion, gå då oberoende av din vaccinationssituation på officiellt laboratorietest i följande situationer:

 • du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av ålder, sjukdom eller medicinering
 • du är gravid
 • du har betydande riskfaktorer för blodpropp (se riskfaktorerna på HUS:s webbplats)
 • du utför klient- och patientarbete inom social- och hälsovården
 • du bor eller utför vilken uppgift som helst i en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg eller inom handikappservice
 • en yrkesutbildad person inom hälsovården har gett dig anvisningar om att söka dig till test.

Barn under 12 år

Om ditt barn har symtom som överensstämmer med coronavirusinfektion, ska hen undvika kontakter utanför familjen tills symtomen har lindrats avsevärt och barnet orkar med normala sysslor.

Av barn under 12 år tas ett coronavirustest även om hen har lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion ifall att:

 • barnet hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering
 • i samma hushåll som barnet bor eller regelbundet träffar personer som fyllt 16 år och som hör till familje- eller närståendekretsen och som inte har fullt vaccinationsskydd* eller som har ett bristfälligt immunskydd mot corona eller
 • om barnets symtom enligt läkarens bedömning kräver ett test.

(*har fått två vaccindoser mot coronaviruset eller haft en coronavirusinfektion och fått en vaccindos)

Läs på Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) webbplats hur du ska gå till väga om ditt barn har insjuknat i en luftvägsinfektion.

Var kan du ta ett test?

Läs mer information om att söka sig till coronavirustest och vård på social- och hälsovårdstjänsternas sida.

Coronainfektion och benägenhet att drabbas av blodproppar

Coronavirusinfektionen medför en aningen förhöjd risk för att drabbas av blodproppar. En del av de insjuknades symptom lindras av blodproppsförebyggande läkemedel som injiceras. Man får det här läkemedlet på hälsostationen. Om du har lindriga symtom och du inte har feber, behöver du vanligtvis inte blodproppsförebyggande läkemedel. Om du har feber (över 37,5 C), hosta eller andnöd, du är gravid, har fött inom de senaste sex veckorna eller du på grund av sjukdom kontinuerligt måste ligga i sängläge, bekanta dig med listan över riskfaktorer.

Om du fått ett positivt resultat från ett hemtest eller ett laboratoriebekräftat test och du har någon av de listade riskfaktorerna, ring coronaskötaren, tfn 019 505 1300 (mån.–fre. kl. 8–15).

När räcker det med att göra ett hemtest?

Om du har lindriga symtom (till exempel snuva eller ont i halsen) och du inte hör till de grupper i sektionen ovan som bör söka sig till laboratoriebekräftat coronavirustest, kan du göra ett antigentest hemma.
Du kan se på THL:s video hur man gör hemtestet (på finska – svensk text är på kommande).

Om du uppvisar symptom är  det viktigt att du undviker kontakter i minst fem dygn, även om hemtestet är negativt. Ett negativt hemtestresultat är mer tillförlitligt om testet upprepas flera dagar i rad eller med 2–3 dagars mellanrum. Om ett hemtestet upprepade gånger är negativt bör du trots allt undvika kontakter i minst fem dagar eller tills symptomen har försvunnit.

Om symptomen fortsätter i mer än tre dagar rekommenderar vi att du undviker kontakt tills du har varit symptomfri i minst två dagar. Ett negativt hemtestresultat betyder inte att inkubationsperioden för coronaviruset inte pågår och att sjukdomen inte kan konstateras vid ett senare tillfälle.

Vad ska man göra om hemtestet är positivt?

Efter ett positivt resultat behöver hemtestet inte upprepas. Resultatet behöver inte bekräftas med ett test inom hälsovården såvida du inte hör till ovannämnda grupper för vilka det rekommenderas officiell coronavirustest. Kontakt med andra bör undvikas i minst fem dagar och tills du har varit symptomfri i två dygn.

När det gäller frånvaro från arbetet och meddelandet av frånvarofallet följer du din arbetsgivares anvisningar. Om du behöver ett läkarintyg för en misstänkt coronavirussjukdom, till exempel för sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom, ska du kontakta hälsovården i enlighet med din arbetsgivares förfaringsanvisningar.

Vad ska man göra om hemtestet är negativt men man fortfarande har symtom?

Om hemtestet är negativt och du har symtom, är det bra upprepa teste några dagar i sträck eller med två dagars mellanrum.

Ett negativt resultat av hemtestet är inte tillräckligt för att utesluta att inkubationstiden för coronaviruset är på gång, och sjukdomen kan konstateras senare. Ett negativt resultat av hemtestet befriar inte från isolering eller karantän som ordinerats av en smittskyddsläkare.

Hur bör jag agera när jag väntar på resultatet av coronavirustestet?

Vi rekommenderar att du stannar hemma och undviker kontakt med andra människor medan du väntar på resultatet för ett officiellt coronavirustest. Om testresultatet är positivt bör du undvika kontakter med andra personer minst fem dygn och så länge att du varit symtomfri i två dygn. Om du hör till riskgruppen för trombos, se ”Coronavirusinfektion och benägenhet att drabbas av blodproppar”. Kontakta utan dröjsmål hälsovården om du får allvarliga symtom, såsom andnöd, eller om ditt allmäntillstånd försämras.

Isoleringsbeslut skrivs i regel inte längre, utan den som insjuknat i coronavirussjukdom ska agera enligt normal sjukfrånvaropraxis.

Vad ska jag göra om jag bor i samma bostad eller på annat sätt har varit i nära kontakt med en person som har testats positiv i ett hemtest eller ett test utfört av hälsovården?

 • Om möjligt, undvik kontakter utanför hemmet tills fem dagar har gått sedan symptomen började hos den insjuknade personen. Om flera familjemedlemmar blir sjuka räknas de fem dagarna från det att symptomen för den sist insjuknade började.
 • Använd ansiktsmask utanför hemmet.
 • Arbeta på distans om det är möjligt. Om du är helt symptomfri kan du gå till jobbet så länge du har ansiktsmask och undviker kontakter.
 • Ett symptomfritt barn kan gå till skolan eller daghemmet fem dagar efter det att symptomen började hos den insjuknade familjemedlemmen.