Misstänker du coronavirus? Att söka sig till test

Gör så här vid misstanke om coronavirusinfektion.

Om du är ovaccinerad eller fått en dos coronavaccin

Om du har symtom på coronavirusinfektion som nämns nedan, sök dig till test så snart som möjligt och undvik nära kontakter:  

 • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av lukt/smaksinne) eller
 • Diarré/illamående, huvudvärk eller muskelvärk utan annan uppenbar orsak.

Sök dig till test om du blivit exponerad för coronaviruset, enligt de anvisningar du fått.

Om du har fått två doser coronavaccin eller haft en coronavirusinfektion

Coronavirustest behöver i regel inte tas om

 • dina symtom är lindriga och
 • du fått två doser coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen, eller 
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test inom de 6 senaste månaderna eller
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test och fått den första dosen coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen.

Sök dig alltid till test även om du fått två vaccindoser eller om du haft en coronavirusinfektion inom de senaste 6 månaderna om

 • Coronaguiden eller Omaolo eller en anställd inom hälso- och sjukvården med en vårdbedömning anvisar dig att söka dig till test
 • du tillhör en allvarlig riskgrupp för coronavirusinfektion på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering.
 • du är gravid
 • du har exponerats för coronaviruset under de två senaste veckorna, (inklusive meddelande som kommit in via Coronablinkern, även om du är symtomfri)
 • du är arbetstagare inom social- och hälsovården,
 • du är bosatt eller hör till personalen vid vård- och omsorgsenheter för äldre

Om ditt barn insjuknat i luftvägsinfektion

Läs på THL:s webbplats hur du ska gå till väga om ditt barn har insjuknat i en luftvägsinfektion (på finska).

Misstänker du coronavirussmitta? Så här söker du dig till coronavirusprovtagning:

Läs mer information om att söka sig till coronavirustest och vård på social- och hälsovårdstjänsternas sida.