Barnskydd

Kontakta barnskyddet om du är orolig över ett barn eller en familj. Barnskyddsanmälan kan göras anonymt.

Du kan alltid kontakta barnskyddet då du är orolig över

  • vården, omsorgen och uppfostran av barnet eller den unga
  • föräldrarnas rusmedelsbruk eller mentala problem
  • barnets eller den ungas rusmedelsbruk eller experiment med rusmedel
  • våld i barnets hem
  • krissituationer inom familjen.

Anmälan kan göras anonymt. Anmälan kan gälla ditt eget barn eller ett barn i näromgivningen. Också barnet eller den unga kan själv ta kontakt vid behov. Barnskyddsanmälan postas till adressen: Lovisa Grundtrygghetscentral / Familjecentralen / Barnskydd, Öhmansgatan 4, PB 89 07901 Lovisa

Anmälningsskyldighet

Den som är anmälningsskyldig bör utan dröjsmål göra barnskyddsanmälan eller kontakta barnskyddsmyndigheterna. Den anmälningsskyldige bör dessutom kontakta polisen då det finns en misstanke om sexualbrott eller våldshandling mot barn.

Behandling av barnskyddsanmälan

Barnskyddsanmälan är en begäran om bedömning av barnskyddsbehovet. Behovet av brådskande barnskydd utreds genast. Inom sju dygn klargörs om det finns orsak att göra en utredning av servicebehovet, som i sin tur görs inom tre månader.

Oftast leder barnskyddsanmälan till systematiskt och planenligt samarbete med enheten för socialarbete för barnfamiljer. Alternativet är att familjen erbjuds stödtjänster inom barnskyddets öppenvård.

Anmälan leder sällan till omhändertagande.

Mera information om barnskyddet

Stödfamiljeverksamhet

Stödfamiljeverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet. Stödfamiljeverksamhet ger barnet möjlighet till en trygg extra vuxen och trevligt verksamhet en gång I månaden.

Det görs ett skriftlig avtal om stödfamiljeverksamheten med barnets egen familj, stödfamiljen och socialen. I avtalen definieras målet med verksamheten, behovet av stöd samt praktiska saker om hur man håller kontakt. Stödfamiljen har tystnadsplikt. Ersättningen till stödfamiljen betalas enligt grundtrygghetsnämdens beslut.

Stödpersonverksamhet

Stödpersonverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet. Stödpersonen träffar barnet 1-2 gånger i månaden för att göra trevliga akviteter tillsammans.

Det görs ett skriftlig avtal om stödpersonverksamheten med barnets egen familj, stödpersonen och socialen. I avtalen definieras målet med verksamheten, behovet av stöd samt praktiska saker om hur man håller kontakt. Stödpersonen har tystnadsplikt. Ersättningen till stödpersonen betalas enligt grundtrygghetsnämdens beslut.