Elev- och studerandevård

Skolornas hälsovård omfattar skolhälsovårdare, skolläkare och tandvård. Skolelever, studerande och deras familjer får vid behov hjälp även av skolkuratorn och -psykologen.

Målsättningen är att

  • trygga bästa möjliga tillväxt och utveckling hos barnet eller den unga, och erbjuda möjligheter till ett gott liv
  • barn och unga förstår vikten av hälsa och hälsosamma levnadsvanor
  • lära barn och unga att ta ansvar över sin hälsa, och förstå hur de påverkar sin omgivnings välmående.

Alla skolor har en egen utnämnd skolhälsovårdare. Hälsovårdaren är inte anträffbar alla dagar vid skolan ­och därför når du hälsovårdaren bäst per telefon, e-post eller via Wilma. Skolläkaren når du bäst via skolhälsovårdaren.

Du kan reservera tid till skolhälsovårdaren via eHälsa -servicen, läs mera!

Skolkurator

Skolkuratorn är skolans socialarbetare och en del av den mångprofessionella studerandevården. Kuratorn erbjuder handledning och stöd, samt vid behov krishjälp till elever, vårdnadshavare och hela skolsamfundet.

Kontakta skolkuratorn när du vill ha hjälp och stöd med

  • skolgång
  • kamratrelationer
  • förändringar i din livssituation
  • utveckling
  • hemförhållanden och uppfostran.

Skolkuratorn jobbar nära eleverna i skolan. Du får bäst kontakt med kuratorn via Wilma eller per telefon. Kuratorn har tystnadsplikt.

Skolpsykolog

Skolpsykologen fungerar inom skolgemenskapen som sakkunnig i psykologiska frågor.

Kontakta oss om

  • du oroar dig för ditt barns inlärning eller övrig skolgång
  • du är orolig för ditt barns psykiska hälsa, till exempel om barnet är deprimerat eller ångestfyllt.

Vi kartlägger situationen i samarbete med vårdnadshavarna och hänvisar vid behov till fortsatta undersökningar eller vård. Barn och ungdomar kan också själv ta kontakt med oss. Skolpsykologen har tystnadsplikt.