Socialarbete och familjearbete för barnfamiljer

Varje kommuninvånare har rätt att få sitt stödbehov utvärderat. Utvärderingarna görs av socialarbetare och socialhandledare i samarbete med klienten, de anhöriga och vid behov också andra instanser.

Socialarbete för barnfamiljer

Kontakta socialvården för barnfamiljer då du behöver hjälp med och rådgivning om

  • att klara vardagen och det dagliga livet
  • barnets utveckling och välfärd
  • situationer där det förekommer familje- och närståendevåld.

Utvärderingen görs huvudsakligen i samförstånd med barnets vårdnadshavare. Om samarbete med vårdnadshavaren inte är möjligt eller ändamålsenligt, görs en barnskyddsanmälan.

Myndigheter och övrig yrkespersonal är skyldiga att göra barnskyddsanmälan. Även privatpersoner kan göra en barnskyddsanmälan om de är oroade för barnets situation.

Familjearbete

Familjearbetet stöder klientens och familjens välfärd genom att förstärka familjens egna resurser och växelverkan. Familjearbete ges till barn och unga som behöver speciellt stöd, för att säkerställa deras hälsa och utveckling.

Familjearbetet kan även vara en del av öppenvårdens stödåtgärder. Till enheten för familjearbete kommer du via socialarbete för barnfamiljer eller via barnskyddet. Förebyggande familjearbete erbjuds även via rådgivningen.