Socialarbete och familjearbete för barnfamiljer

Varje kommuninvånare har rätt att få sitt stödbehov utvärderat. Utvärderingarna görs av socialarbetare och socialhandledare i samarbete med klienten, de anhöriga och vid behov också andra instanser.

Socialarbete för barnfamiljer

Kontakta socialvården för barnfamiljer då du behöver hjälp med och rådgivning om

  • att klara vardagen och det dagliga livet
  • barnets utveckling och välfärd
  • situationer där det förekommer familje- och närståendevåld.

Utvärderingen görs huvudsakligen i samförstånd med barnets vårdnadshavare. Om samarbete med vårdnadshavaren inte är möjligt eller ändamålsenligt, görs en barnskyddsanmälan.

Myndigheter och övrig yrkespersonal är skyldiga att göra barnskyddsanmälan. Även privatpersoner kan göra en barnskyddsanmälan om de är oroade för barnets situation.

Familjearbete

Familjearbetet stöder klientens och familjens välfärd genom att förstärka familjens egna resurser och växelverkan. Familjearbete ges till barn och unga som behöver speciellt stöd, för att säkerställa deras hälsa och utveckling.

Familjearbetet kan även vara en del av öppenvårdens stödåtgärder. Till enheten för familjearbete kommer du via socialarbete för barnfamiljer eller via barnskyddet. Förebyggande familjearbete erbjuds även via rådgivningen.

Stödfamiljeverksamhet

Stödfamiljeverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet. Stödfamiljeverksamhet ger barnet möjlighet till en trygg extra vuxen och trevligt verksamhet en gång I månaden.

Det görs ett skriftlig avtal om stödfamiljeverksamheten med barnets egen familj, stödfamiljen och socialen. I avtalen definieras målet med verksamheten, behovet av stöd samt praktiska saker om hur man håller kontakt. Stödfamiljen har tystnadsplikt. Ersättningen till stödfamiljen betalas enligt grundtrygghetsnämdens beslut.

Stödpersonverksamhet

Stödpersonverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet. Stödpersonen träffar barnet 1-2 gånger i månaden för att göra trevliga akviteter tillsammans.

Det görs ett skriftlig avtal om stödpersonverksamheten med barnets egen familj, stödpersonen och socialen. I avtalen definieras målet med verksamheten, behovet av stöd samt praktiska saker om hur man håller kontakt. Stödpersonen har tystnadsplikt. Ersättningen till stödpersonen betalas enligt grundtrygghetsnämdens beslut.