Tidigt stöd för barnfamiljer och psykiatrisk sjukskötare

Fylls din vardag av utmaningar? Hopas problemen? Är det svårt att hitta en lösning? Ta modigt saken till tals på rådgivningen eller kontakta rådgivningens familjearbetare!

Rådgivningens familjearbete

  • hjälper föräldrarna att upptäcka sina egna resurser och lösningar till utmaningarna i vardagen
  • kartlägger familjens situation
  • är riktat till alla barnfamiljer.

Målsättningen är att familjearbetaren träffar alla familjer som väntar barn under graviditeten. Vid behov kan mötena fortsätta efter att barnet fötts. Rådgivningens familjearbetare samarbetar med mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare. Servicen är avgiftsfri.

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer beviljas tillfälligt och individuellt enligt familjens behov. Familjens situation kartläggs preliminärt per telefon. Ofta gör rådgivningens familjearbetare också ett hembesök.

Barnfamiljer har rätt att få nödvändig hemservice om

  • det inte på andra sätt är möjligt att trygga barnets välfärd
  • familjen behöver praktisk hjälp för att klara av vardagen
  • en familjemedlem på grund av sjukdom, förlossning eller annan motsvarande orsak har nedsatt funktionsförmåga.

Hemservice för barnfamiljer kan inte beviljas enbart för städning eller i fall där barnet har insjuknat och föräldern själv har rätt att stanna hemma och sköta barnet.

Familjearbetarens kartläggningsbesök är avgiftsfritt, men själva hemservicen är avgiftsbelagd. Om familjen har låga inkomster eller det finns andra särskilda orsaker, kan hemservicen även vara avgiftsfri.

Psykiatrisk sjukskötare

Den psykiatriska sjukskötaren för barn och unga är en yrkesutbildad person inom mentalvården som känner till utvecklingen hos barn och unga, avvikelser i utvecklingen samt olika psykiska störningar och kriser. Sjukskötaren känner också till hur man vårdar barn och unga med dessa svårigheter.

Den psykiatriska sjukskötaren ger sådan handledning, rådgivning, diskussions- och konsultationshjälp samt krishjälp i olika livskriser som anknyter till välbefinnandet hos barn och unga.

Skötaren jobbar med hjälp av diskussion, olika metoder, tester och bedömningsblanketter samt med de minsta barnen deltagande observation, spel och lekar.

Till skötarens arbetsuppgifter hör identifiering, bedömning och behandling av

  • svårigheter och störningar i den psykiska utvecklingen
  • störningar i känslolivet, beteendet och den mentala hälsan samt möjligtvis hänvisning till fortsatt vård
  • olika stress-, kris-, trauma- och sorgreaktioner.