Tidigt stöd och psykiatrisk sjukskötare för barnfamiljer

Fylls din vardag av utmaningar? Hopas problemen? Är det svårt att hitta en lösning? Ta modigt saken till tals på rådgivningen eller kontakta rådgivningens familjehandledare!

Rådgivningens familjearbete

  • hjälper föräldrarna att upptäcka sina egna resurser och lösningar till utmaningarna i vardagen
  • kartlägger familjens situation
  • är riktat till alla barnfamiljer.

Målsättningen är att familjehandledaren träffar alla familjer som väntar barn under graviditeten. Vid behov kan mötena fortsätta efter att barnet fötts. Rådgivningens familjehandledare samarbetar med mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare. Servicen är avgiftsfri.

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer beviljas tillfälligt och individuellt enligt familjens behov. Familjens situation kartläggs preliminärt per telefon. Ofta gör rådgivningens familjehandledare också ett hembesök.

Barnfamiljer har rätt att få nödvändig hemservice om

  • det inte på andra sätt är möjligt att trygga barnets välfärd
  • familjen behöver praktisk hjälp för att klara av vardagen
  • en familjemedlem på grund av sjukdom, förlossning eller annan motsvarande orsak har nedsatt funktionsförmåga.

Hemservice för barnfamiljer kan inte beviljas enbart för städning eller i fall där barnet har insjuknat och föräldern själv har rätt att stanna hemma och sköta barnet.

Familjehandledarens kartläggningsbesök är avgiftsfritt, men själva hemservicen är avgiftsbelagd. Om familjen har låga inkomster eller det finns andra särskilda orsaker, kan hemservicen även vara avgiftsfri.

Psykiatrisk sjukskötare

Den psykiatriska sjukskötaren för barn och unga är en yrkesutbildad person inom mentalvården som känner till utvecklingen hos barn och unga, dess avvikelser, samt olika mentala störningar och kriser. Den psykiatriska sjukskötaren ger handledning, rådgivning, diskussions- och konsultationshjälp för att stärka barnets, den ungas och familjens välmående.

Till arbetsuppgifter hör bl.a. identifiering av störningar i känslolivet, beteendet och den mentala hälsan. Den psykiatriska sjukskötaren kartlägger situationen, erbjuder stödsamtal och hänvisar vid behov till fortsatt vård.