Främjandet av välfärd

Främjandet av välfärd i kommunen är ett samarbete mellan olika centraler. I Lovisa är det den så kallade välfärdsgruppen som koordinerar verksamheten. Till välfärdsgruppen hör också en representant för Lappträsk kommun.

Kommentera utkastet till Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024

Kommuninvånarna kan 29.6–29.8.2021 kommentera utkastet till Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024. Man kan ge öppna kommentarer i Webropolenkäten.

Välfärdsberättelsen är ett strategiskt dokument, och den är en koncis beskrivning av välfärd och hälsa och hur man främjar dem. Välfärdsberättelsen är ett verktyg för att planera, följa upp, utvärdera och rapportera om främjande av välfärd och hälsa i kommunen. I kommunen utarbetas en omfattande välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod och dess mål och åtgärder uppdateras årligen i välfärdsöversikter som en del av den kommunala planeringen.

Styrgruppen och arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd har ansvarat för uppgörandet av välfärdsberättelsen. Grupperna är branschövergripande, tväradministrativa och transkommunala.

Utkastet till välfärdsberättelse för 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024

Välfärdsberättelse 2017–2020 och välfärdsplan 2021–2024

Bilaga 1: Åtgärdsmatrisen för välfärdsberättelsen 2017–2020

Bilaga 2: Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lovisa

Bilaga 3: Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk

Styrgruppen och arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd behandlar kommentarerna i september, varefter dokumentet behandlas av nämnderna. Efter det fortsätter dokumentet i december 2021 till stadsfullmäktige i Lovisa stad och kommunfullmäktige i Lappträsk kommun för godkännande.

Ytterligare uppgifter:
välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi, tfn 0440 555 483
servicechef (tjänster för barn och unga) och ordförande för arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd Jaana Iivonen, jaana.iivonen@loviisa.fi, tfn 0440 555 471

 

Välfärdfrämjande service innefattar

  • social- och hälsovårdstjänster
  • utbildning
  • kulturtjänster
  • bibliotek
  • fritids- och idrottstjänster

Främjandet av hälsa och välfärd är verksamhet för vilken man har fastställt gemensamma mål för olika aktörer. Aktörerna kommer överens om hur dessa mål uppnås så att de lokala förhållandena kan tas i beaktande.

Kommuninvånarnas välfärd följs upp årligen i form av en välfärdsöversikt. En gång per fullmäktigeperiod görs en mera omfattande välfärdsberättelse, som beskriver välfärdsarbetet i sin helhet och anger riktlinjer för framtiden.

Genom konkret samarbete med tredje sektorn (bland annat olika föreningar) försöker vi stöda kommuninvånarnas möjligheter att främja sin egen välfärd. Ta modigt kontakt om du har idéer om hur den gemensamma välfärden kan främjas! Våra metoder består till en stor del av invånarnas konstruktiva förslag.

Kompanjonskapshuset Hörnan erbjuder bra lokaler och goda förutsättningar för samarbete i Lovisa.

Kompanjonskapshuset Hörnan
Sibeliusgatan 3
07900 Lovisa info@kumppanuustalokulma.fi