Coronavirus covid-19

Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan sällan särskiljas från andra luftvägsinfektioner på grund av symtom. En lindrig coronavirusinfektion behandlas på samma sätt som en vanlig förkylning.

Om allmäntillståndet försämras eller symtomen är allvarliga är det skäl att kontakta hälso- och sjukvården på samma sätt som vid andra sjukdomsfall.

De som hör till en riskgrupp bör med låg tröskel kontakta hälso- och sjukvården. För deom som hör till riskgruppernas del är det möjligt att vid behov inleda läkemedelsbehandling för behandling av coronasymptom.

Den tidigare rekommendationen var att den som insjuknat i corona ska undvika kontakter i fem dygn från det att symtomen börjat. Nu kan man göra så som vid en vanlig flunsa och förkylningar:

  • Om man insjuknar i en luftvägsinfektion är det bra att stanna hemma och vila.
  • Man kan återvända till arbetet, skolan och daghemmet när symtomen har tydligt minskat och en eventuell feber är borta.
  • När det gäller barn är det bra att vänta på att barnet orkar delta i undervisningen eller verksamheten inom småbarnspedagogiken.
  • Arbetsplatserna kan ge egna anvisningar

Personer som exponerats för corona kan fortsätta sin vardag som vanligt

Även om någon i familjen har coronasmitta kan andra familjemedlemmar gå till exempelvis till arbetet, skolan, daghemmet och hobbyer som vanligt om de själva är symtomfria.

Coronavirustest

Hemtest för corona kan fortfarande användas om man så önskar. Sök dig till coronavirustest inom hälso- och sjukvården om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion och dessutom

Hand- och hosthygien samt användning av munskydd

Infektioner i luftvägarna undviks bäst genom att sköta om hand- och hosthygienen och i vissa situationer genom att använda ansiktsmask samt hålla avstånd till andra människor.THL betonar individens eget omdöme i användningen av munskydd. Det rekommenderas att munskydd används oberoende av nivån för vaccinationsskyddet av alla 12 år fyllda, då man vistas inomhus i lokaler där det är svårt att undvika nära kontakter och också i fulla kollektivtrafikfordon.

Användningen av munskydd rekommenderas dessutom särskilt för dem som

  • söker vård eller test på grund av misstänkt coronavirussmitta
  • har symptom av infektion i andningsvägarna, men som är tvungna att röra sig utanför hemmet
  • känner till att de exponerats för coronaviruset (till exempel smittfall har konstaterats i familjen) och man inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

På grund av patientsäkerheten rekommenderas det att klienter och patienter inom social- och hälsovården samt besökare till avdelningarna fortsättningsvis använder munskydd.

Coronainfektion och benägenhet att drabbas av blodproppar

Coronavirusinfektionen medför en aningen förhöjd risk för att drabbas av blodproppar. En del av de insjuknades symptom lindras av blodproppsförebyggande läkemedel som injiceras. Man får det här läkemedlet på hälsostationen. Om du har lindriga symtom och du inte har feber, behöver du vanligtvis inte blodproppsförebyggande läkemedel. Om du har feber (över 37,5 C), hosta eller andnöd, du är gravid, har fött inom de senaste sex veckorna eller du på grund av sjukdom kontinuerligt måste ligga i sängläge, bekanta dig med listan över riskfaktorer.

Om du fått ett positivt resultat från ett hemtest eller ett laboratoriebekräftat test och du har någon av de listade riskfaktorerna, ring Lovisa hälsocentrals telefonservice, tfn 019 5600 300 (från och med 1.1.2023) mån.–fre. kl. 8–15.

Coronavirusläkemedel Paxlovid

Paxlovid är ett coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för vuxna som löper risk att drabbas av allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder.

Vi följer HUS lista för målgrupper för medicinering. Kontrollera om du hör till en patientgrupp som kan få medicin mot coronasjukdom: HUS: Coronamedicin

På HUS webbsida finns också anvisningar åt specialsjukvårdens klienter. Om du hör till en riskgrupp som kan få medicin, men din risksjukdom inte sköts av specialsjukvården, ring Pihlajalinnas centraliserade Paxlovid-telefonservice, tfn 040 541 1688, mån.–sön. kl. 9–16.