Fysioterapi

Fysioterapi upprätthåller och förbättrar din funktionsförmåga då den är nedsatt på grund av sjukdom eller skada. Vi bedömer din funktionsförmåga och dina funktionsbegränsningar och utgående från denna bedömning gör vi en individuell plan för dig som tar i beaktande dina resurser och de möjligheter som servicesystemet ger.

Via e-tjänsten Klinik kan du kontakta fysioterapin och uträtta ärenden vilken tid på dygnet som helst, du behöver inte längre köa per telefon! Vi e-tjänsten kan du lämna en begäran om mottagning eller ett meddelande gällande hjälpmedelstjänster. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag. Mera information om e-tjänsten Klinik hittar du via denna länk.

Fysioterapeutens direktmottagning

Om du har problem i nedre ryggen eller i axlarna (med undantag för trauma eller vid tecken på infektion) kan du efter att vi har bedömt vilken vård du behöver styras direkt till fysioterapeutens mottagning utan läkarkontakt.

Kontakta telefonservicen, tfn 019 505 1300 ( 019 5600 300 från och med 1.1.2023) för bedömning av vårdbehovet.

På direktmottagningen ger vi råd för egenvård, ergonomi, hälsa och motion. Vid behov kan du sjukskrivas för en kort tid. Vi ordnar också kontrolltid eller telefonkontroll vid behov.

Lymfterapi

Med lymfterapi behandlas svullnad. Vi erbjuder i första hand lymfterapi som vård för svullnad efter cancerbehandlingar samt svullnad som beror på ett medfött fel eller en sjukdom i lymfkärlen.

För att få lymfterapi behöver du en remiss från läkare. Enligt läkarens bedömning kan lymfterapi ges även för svullnad av andra orsaker. En viktig del av lymfterapin är kompressionsvård (kompressionsförband, vårdärm, vårdhandske och vårdstrumpa) tillsammans med rörelseterapi och rådgivning.

Grupper

Vi ordnar olika grupper för personer med nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorgan eller neurologiska sjukdomar. Kontakta fysioterapin för inledande kartläggning. Du behöver  en läkarremiss för att kunna delta i grupperna.

Besöksavgifter

  • Besöksavgiften är 11,60 euro / besök för individuell fysioterapi och lymfterapi.
  • Avgiften uppbärs för högst 45 terapigånger under ett kalenderår.
  • Fysioterapiavgifterna räknas med i hälsovårdens betalningstak.
  • För klienter under 18 år är besöken avgiftsfria.
  • Gruppbesöken är avgiftsfria för klienten.

Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedel lånas ut till personer som är på hälsocentralens vårdansvar, och vars funktionsförmåga i dagliga sysslor är nedsatt på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Verksamheten följer gemensamma principer för utlåning av medicinska hjälpmedel (finskt dokument). I första hand säkrar vi tillgången till de hjälpmedel som är nödvändiga för att du självständigt ska klara av centrala dagliga funktioner i vardagslivet. Vi lånar ut hjälpmedel avgiftsfritt både för kort- och långvarigt bruk. Individuella hjälpmedel, till exempel proteser, anskaffar vi med betalningsförbindelse.

Hur få ett hjälpmedel?

Du kan själv begära hjälpmedel. Även en anhörig eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan vidarebefordra behovet om hjälpmedel.

Bedömning, uppföljning och återlämning av hjälpmedel

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer behovet av hjälpmedel och provar ut hjälpmedlet vid utlåningen. Vi för register över utlåningarna och följer regelbundet upp användningen.  Återlämna hjälpmedlet till utlåningsstället genast då du inte längre behöver det.

Service, transport och förvaring av hjälpmedel

Som klient ansvarar du för regelbunden och daglig service av det utlånade hjälpmedelet (bland annat för daglig rengöring och till exempel kontroll av däcktrycket i hjälpmedelet). Vi ansvarar för planerat underhåll och reparationer.

I första hand ansvarar du för transport av hjälpmedel då det är möjligt på vanligt sätt. Hjälpmedel som används utomhus (till exempel rollator) ska förvaras inomhus.