Byte av hälsocentral

Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 47 har du möjlighet att välja din egen hälsocentral bland alla hälsocentraler i Finland oberoende av kommungränserna.

Gör så här om du vill byta hälsocentral:

  • Gör en skriftlig anmälan om valet både till den nuvarande och till den nya hälsovårdscentralen.
  • Vårdansvaret övergår till den valda kommunens hälsovårdscentral senast inom tre veckor efter att anmälan har inkommit. Efter det här kan du kontakta din nya hälsovårdscentral.
  • Valet är personligt, vilket betyder att en skild skriftlig anmälan ska göras för varje familjemedlem.
  • Valet kan gälla endast en hälsovårdscentral åt gången. Valet gäller alla tjänster inom icke brådskande primärhälsovård förutom elev- och studerandevård, långvarig anstaltsvård och hemsjukvård.
  • Brådskande vård under tjänstetid sker i den valda hälsovårdscentralen, brådskande vård utanför tjänstetid sker i den egna hemkommunen eller det egna samarbetsområdet. I ärenden som kräver omedelbar första hjälp kan du fortfarande vända dig till vilken hälsovårdscentral som helst.
  • Du kan göra nytt val tidigast ett år efter föregående val.

Tillfällig vård enligt vårdplanen utanför hemkommun

Om du under en längre tid regelbundet vistas utanför din egen hemkommun till exempel på grund av arbete, studier eller fritid, kan du tillfälligt använda primärhälsovårdens tjänster i en annan kommun.

  • Gör en skriftlig anmälan om behovet av tillfällig vård både till din egen hemkommun och till den tillfälliga hemkommunen.
  • Du behöver dessutom en vårdplan som hälsovårdscentralen i din hemkommun har uppgjort.