Klient- och patientuppgifter

Klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården samlas i personregister. Uppgifterna i registret är sekretessbelagda.

Anställda som behandlar uppgifterna är skyldiga att iaktta sekretess och de har tystnadsplikt som gäller även efter avslutat anställningsförhållande. Uppgifterna får användas endast av personer inom vårdenheten som deltar i patientens eller klientens vård eller i uppgifter som anknyter till vården.

Personer som använder datasystem har personliga lösenord och användaridentifikationer utgående från arbetsuppgifter. Datasystemens användarrättigheter baserar sig på vilka arbetsuppgifter personalen har. Genom användarloggar övervakas hur registeruppgifterna hanteras och beskådas.

På grund av datasekretess behandlar vi inte klient- och patientuppgifter per e-post.

Dataskyddsansvarig

Varje enhet som producerar social- och hälsovårdstjänster ska enligt lag ha en dataskyddsansvarig. Den dataskyddsansvarige följer upp och övervakar användningen av klient- eller patientuppgifter, och stöder personalen och klienter eller patienter i dataskyddfrågor. Den dataskyddsansvarige ger dessutom experthjälp åt organisationens ledning, som i egenskap av registerförare i sista hand ansvarar för hanteringen av personuppgifterna.

Granskning och användning av egna uppgifter

Som klient eller patient inom social- och hälsovården har du rätt att på begäran få veta vilka uppgifter om dig finns i personregistret eller att det inte finns uppgifter om dig i registret. Informationen ska ges åt dig i begriplig form och även skriftligt om du så önskar.

Begäran om kontroll och rättelse av registeruppgifter, mera information samt blanketter

Du har rätt att:

  • få veta varifrån uppgifterna i registret regelmässigt skaffas och hur uppgifterna används och regelmässigt lämnas ut (personregisterlagen 26 §)
  • få uppgifterna i registret avgiftsfritt en gång om året
  • kräva att registerföraren korrigerar felaktiga uppgifter
  • på begäran få veta vem använt dina uppgifter och för vilket ändamål uppgifterna använts, så kallad loggranskning (du får dock inte använda eller överlåta logguppgifterna vidare för annat ändamål)
  • få kopior på dina egna patientuppgifter (exempelvis för försäkringsbolag, privatläkare eller personligt bruk) avgiftsfritt en gång i året.

Beställning av röntgenbilder är avgiftsbelagt. Bilderna beställs från HNS Bilddiagnostik.

Du kan även granska dina egna uppgifter via Mina Kanta-sidorna. Mina Kanta är en riksomfattande webbtjänst för medborgarna. Den visar vilka uppgifter hälso- och sjukvården har antecknat om en patient och hans eller hennes medicinering. För att du ska kunna använda tjänsten bör du ha finländsk personbeteckning och ett identifieringsverktyg (nätbankskoder, mobilkoder eller ett elektroniskt ID-kort). Du kommer till tjänsten via Kanta-tjänsternas webbplats. 

Utlämning av uppgifter till anhöriga

Patientuppgifterna är sekretessbelagda. Personalen inom verksamhetsenheten har inte rätt att överlämna patientuppgifter till utomstående utan skriftligt samtycke av patienten eller patientens lagliga företrädare.

Som utomstående i detta sammanhang räknas alla andra förutom de som i verksamhetsenheten deltar i patientens vård eller i uppgifter som anknyter till vården. Patientens anhöriga är i huvudsak utomstående när det gäller patienthandlingar.

För minderåriga barn finns ingen klart utsatt åldergräns för när föräldrarna har rätt att få barnets patientuppgifter. Den läkare eller sjukskötare som ansvarar för vården avgör huruvida barnet har förmåga att sköta sina egna ärenden.

Överlämnandet av patienthandlingar baserar sig i första hand på patientens skriftliga samtycke. Den som ger ut uppgifterna är skyldig att kontrollera att det finns en laglig grund för överlämnandet. Överlämnandet av uppgifter och grunderna för överlämnandet bör antecknas i patientjournalen.

Överlämning av uppgifter till myndigheter

Uppgifter överlämnas på begäran till de myndigheter som enligt lag har rätt till registrets uppgifter. Den som begär överlämning av uppgifter ska påvisa det lagrum som begäran grundar sig på. Uppgifter överlämnas till andra instanser inom social- och hälsovården med klientens eller patientens samtycke eller baserad på lag. Överlämnandet av uppgifter ska antecknas i klient-/patientjournalen.

Utlämning av avliden persons uppgifter

Uppgifterna i patienthandlingarna är sekretessbelagda även efter att patienten har dött. Patientuppgifter för en avliden person kan i vissa fall lämnas ut till den som behöver uppgifterna för att tillgodose en viktig förmån eller rättighet.