Vårdgaranti och väntetider

Väntetider till hälso- och sjukvårdstjänster

Lagen om tryggande av tillgång till vård bestämmer inom vilken tid kommuninvånaren bör få icke-brådskande medicinskt nödvändig undersökning eller vård. Hälsovårdscentralen ska ordna sin verksamhet så att en patient vardagar under tjänstetid omedelbart kan få kontakt med hälsovårdscentralen. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska göra en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen, om inte bedömningen har kunnat göras första gången patienten tog kontakt.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes. Dessa längsta väntetid på tre månader kan överskridas med högst tre månader inom munhälsovården.

Kontakt med Lovisa grundtrygghetscentral förverkligas via ett återuppringningssystem. Detta system används inom läkar/vårdarmottagningen och munhälsovården. Kontakt med hälsovårdscentralen samt bedömning av vårdbehovet förverkligas i huvudsak omedelbart tack vare återuppringningssystemet.

Hälsovårdscentralen mäter tillgången till vård genom att räkna den tredje lediga tiden till icke-brådskande vård i kalenderdagar. Hälsovårdscentralens T3-siffra är ett medeltal av dessa tider.

Väntetider i november 2022 (uppgifterna gäller icke-brådskande vård):

 • väntetid till hälsocentralläkares mottagning 23 dygn
 • väntetid till skötares mottagning 14 dygn
 • väntetid till tandläkares mottagning 50 dygn
 • väntetid till munhygienist mottagning 63 dygn

Kommunen publicerar uppgifter om väntetider med fyra månaders mellanrum (55 § i hälso- och sjukvårdslagen).

Väntetider till socialtjänster

Kommunen ska inom utsatta tidsfrister erbjuda sina invånare de socialtjänster som föreskrivs i socialvårdslagen. I brådskande fall ska socialtjänster och anstaltvård ordnas även för personer som vistas tillfälligt i kommunen. I alla brådskande fall ska åtgärder vidtas omedelbart.

 • bedömning av servicebehovet för personer med funktionsnedsättning – inom 7 vardagar
 • utredning om behovet av barnskydd – inom 7 vardagar
 • möjlighet att samtala med socialhandledare eller socialarbetare – inom 7 vardagar

Enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den social service som han eller hon ansökt om. Med väntetid avses i lagen den genomsnittliga tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om.

Väntetider 1.1 – 30.9.2022

 • hemvård – genomsnittlig väntetid 1-7 dygn enligt behovet av tjänster, i en akut situation får klienten tjänsterna genast
 • måltidstjänst – genomsnittlig väntetid 1-14  dygn
 • stöd för närståendevård – genomsnittlig väntetid 0-31 dygn (från början av följande månad efter att ansökan inlämnats)
 • trygghetstelefon – genomsnittlig väntetid 5 dygn
 • dygnet runt vård (effeltiverat serviceboende) – genomsnittlig väntetid 26,7 dygn
 • bedömning av behovet av tjänster, personer över 75 år – inom 7 vardagar
 • bedömning av behovet av tjänster, personer under 75 år – inom 7 vardagar