Effektiverat serviceboende

Vi erbjuder dygnetruntvård efter att all service stom stöder hemmaboendet har använts och hemmaboendet inte längre är ett förnuftigt alternativ. Vi vill ge varje äldre person en värdig och högklassig vård i livets slutskede.

Besök på boende-enheter under pandemisituationen (uppdaterat 30.6.2021)

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ordnas en trygg möjlighet att träffa anhöriga.

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
 • Besök inomhus ordnas i klientens eget rum. Gå direkt till rummet, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen. Om vädret och klientens hälsa tillåter, rekommenderar vi att besöket sker utomhus!
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Klientavgifter för serviceboende med heldygnsomsorg från och med 1.7.2021

I 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården föreskrivs om avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens nettomånadsinkomster, från vilka de avdrag som avses i lagen först har gjorts. Vad gäller makar, får avgiften högst vara 42,5 procent av makarnas sammanräknade nettomånadsinkomster.

Klienten inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg har till sitt förfogande ett belopp på 164 euro per månad. För serviceboende med heldygnsomsorg tas ut en hyra och en klientavgift som i sin helhet täcker den service som klienten får. I klientavgiften ingår måltider samt vård och omsorg.

Från och med 1.7.2021 beaktas som avdrag

 • läkemedelskostnaderna för de läkemedel som ska ersättas med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004)
  • 2021 är självriskandelen för läkemedel 579,78 euro.
  • av andra läkemedel än sådana som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen kan som avdrag beaktas bassalvor, kliniska näringspreparat och andra läkemedel utgående från en separat ansökan med bifogat utlåtande från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
 • den grundavgift som ingår i intressebevakarens och fullmäktigens arvode
 • sytning om den betalas i pengar
 • i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga kostnaderna för ägarbostaden under de senaste sex månaderna
 • hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet under den uppsägningstid för hyresgästen som avses i 52 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995)
 • det bruksvederlag för en bostadsrättsbostad som avses i 16 § i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet för tre månader.