Servicehandledning och bedömning av servicebehov

Rådgivningen och hänvisning till tjänster är till för äldre, deras anhöriga och närstående. Förutom allmän rådgivning har hänvisningen till tjänster som uppgift att bedöma servicebehovet i enlighet med lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Rådgivningen gör också upp serviceplaner för nya klienter tillsammans med klienten själv.

Rådgivning

Tjänsten strävar efter att vara förebyggande, främja välbefinnande, stöda resurserna och att hänvisa till de tjänster som klienten behöver. Rådgivningen är avgiftsfri.

Dessutom ger vi rådgivning vid flyttningar enligt lagen om hemkommun till en annan ort eller från en annan ort till Lovisa.

Servicehandledaren ger klienten information om

 • tjänster som ges i hemmet
 • närståendevård
 • serviceboende
 • servicesedlar
 • privata och offentliga tjänster
 • organisationers tjänster
 • frågor som gäller boende, rehabilitering och förmåner
 • idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Servicebehov som kräver utredning

Äldre har en lagstadgad rätt till bedömning av servicebehovet, men bedömningen ger inte en ovillkorlig rätt till tjänsterna. Bedömningen är en avgiftsfri tjänst.

Alla 75 år fyllda och/eller de som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt till bedömning av behovet av socialtjänster inom sju dagar av att man tagit kontakt. I brådskande fall ska behovet av tjänster bedömas genast. Då klienten eller en anhörig tar kontakt kartlägger vi situationens brådskandegrad och behovet av hembesök samt kommer överens om hur vi ska gå tillväga.

Behovet av vård dygnet runt

Bra att veta då du ansöker om en omsorgsplats:

 • Vårdbehovet till omsorgsplats bedöms av en mångprofessionell styrgrupp för service. Beslutet om omsorgsplatsen fattas i samarbete med den sökande, de anhöriga och den vårdpersonal som sköter den sökandes fall.
 • Du ansöker till serviceboende med blanketten ”Ansökan om dygnetruntvård”. Bifoga hemvårds- och läkarutlåtanden samt minnestest och bedömning enligt funktionsförmågemätaren RAVA.
 • Klientens behov av vård dygnet runt bestäms alltid utgående från en helhetsbedömning. Klientvalet avgörs av servicebehovet och inte av till exempel hög ålder eller sjukdomar.
 • Klienten ska ta emot den anvisade omsorgsplatsen omedelbart. Om klienten avböjer den erbjudna platsen, återvänder klienten till sitt hem, vid behov med hjälp av hemvårdens tjänster.