Vård i hemmet

Hemvården hjälper och stöder dig i att klara av de dagliga funktionerna då din funktionsförmåga är tillfälligt eller bestående nedsatt på grund av ålder, sjukdom eller handikapp.

Hemvården är avsedd för klienter

  • som inte självständigt eller med hjälp av anhöriga eller övriga servicesystem klarar av sina dagliga funktioner
  • vars vård och omsorg kräver speciell yrkeskunskap
  • som behöver regelbunden, huvudsakligen daglig vård, omsorg och/eller sjukvård antingen kort- eller långvarigt.

Vi vill stöda din funktionsförmåga och ditt hemmaboende genom att förstärka dina egna resurser och din egen aktivitet. Anhöriga och närstående uppmuntras att delta i vården och omsorgen.

Vi beviljar service utifrån en helhetsbedömning av klientens situation.

För service inom hemvårdens uppbärs en klientavgift. Månadsavgiften för regelbunden hemvård utgår från klientens vårdbehov och bruttoinkomst. För tillfällig hemvård och stödtjänster uppbärs den avgift som grundtrygghetsnämnden fastställt. De anställda vid hemvården använder en Pegasos Mukana -telefon för rapportering och statistikföring.

Hemvårdens kriterier, uppdaterat 4_2022

Effektiverad rehabilitering i hemmet

Du kan få effektiverad rehabilitering i hemmet, när du behöver hjälp för att röra dig eller för att klara av vardagsrutinerna hemma, läs mera om rehabilitering i hemmet!